Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Luvan hakeminen - ingressi

      

Luvan hakeminen

Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä hakemuslomake (tai vapaamuotoinen hakemus) sähköpostilla, faksilla tai postitse Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Hakemuksessa tulee olla yhteyshenkilön puhelinnumero, koska lupakäsittelyssä tarvitaan usein lisätietoja kuljetuksesta. Uusittaessa vanhaa reitti- tai reitistölupaa hakemukseen kannattaa lisätä vanhan luvan numero tai kopio vanhasta luvasta. 

Lupavaihtoehdot

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia.

Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille. Reitti kuvataan käyttäen tienumeroita sekä paikkakuntien ja liittymien nimiä. Reitti on voimassa vain menosuuntaan.

Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua. Reitistöissä on annettu myös korkeus- ja massarajoituksia sekä siltoja, joita ei saa ylittää.

Hakemusten käsittely

Erikoiskuljetusluvan saaminen kestää noin neljä arkipäivää. Mikäli lupaan kuuluu useita reittejä, luvan käsittely voi kestää kauemmin. Erittäin raskaiden kuljetusten lupien käsittelyaika on pidempi: ne pyritään tavallisesti käsittelemään viikossa. Siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi.

Huolellisesti tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä, puuttuvien tietojen selvittely vie aikaa.

Lupien muutokset ja peruutukset

Luvan oikeellisuuden varmistamiseksi, luvansaajan tulee tarkistaa lupa viipymättä ja ilmoittaa mahdollisista virheistä luvan myöntäjälle. Luvansaajan katsotaan hyväksyneen luvan viikon kuluttua luvan lähettämisestä. Hakemuksen mukaisesti myönnettyihin käyttökelpoisiin lupiin ei tehdä muutoksia.

Kuljetuksen peruuntuessa lupapäätösmaksua ei hyvitetä tai palauteta. Peruuntuneen kuljetuksen lupapäätökseen sisältynyt sillan ylityksen valvontamaksu voidaan kuitenkin hyvittää asiakkaalle pyynnöstä viimeistään viikko lupapäätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Tästä peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

Kieliversiot

Lupapäätös myönnetään joko suomeksi tai ruotsiksi.

Hinattavan laitteen rekisteröinti ja kytkentätodistus

Vuonna 2011 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettu hinattava laite pitää olla rekisteröity. Ennen vuotta 2011 käyttöön otettu hinattava laite pitää rekisteröidä viimeistään 31.12.2014.

Ennen vuotta 2011 käyttöön otetulla hinattavalla laitteella (jota ei ole vielä rekisteröintikatsastettu) pitää olla katsastustoimipaikan myöntämä hinattavan laitteen kytkentätodistus, kun kyseessä on yli 20 tonnia painava hinattava laite tai yli 22 metriä pitkä hinattava kuljetus. Kopio kytkentätodistuksesta tulee toimittaa hakemuksen liitteenä.

Ajoneuvoyhdistelmän erilliskytkentä

Vetoauton ja perävaunun välinen erilliskytkentä tulee olla katsastustoimipaikan hyväksymä ja rekisteriotteeseen merkitty, jos ajoneuvoyhdistelmä kuormattuna tai tyhjänä ylittää normaaliliikenteessä sallitun akseli-, teli- tai kokonaismassa-arvon tai jos ajoneuvoyhdistelmä kuorma poislukien ylittää jonkin normaaliliikenteessä sallitun mitta-arvon. Rekisteriotteeseen tulee olla kirjattuna yhdistelmän erilliskytkentä vähintään hakemuksessa oleville massoille. Mikäli kytkentätiedot ovat eri liitteessä, tulee kytkentäliitteestä lähettää kopio lupahakemuksen liitteenä.

Muualla kuin Suomessa rekisteröityjen ajoneuvoyhdistelmien osalta (myös, jos yhdistelmän osa on ulkomaisessa rekisterissä) tulee lupahakemukseen liittää todistuskopio suomalaisen katsastustoimipaikan suorittamasta kytkentäkatsastuksesta.

Suomen ulkopuolella tehdyn kytkennän hyväksyminen

Erikoiskuljetusasetuksen 16 §:n mukaisesti kytkentäkatsastusta ei vaadita ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöönotetulle ajoneuvoyhdistelmälle, jos yhdistelmälle on siellä tehty vastaava tarkastus. Suomen- tai ruotsinkielinen todistus tai todistuksesta tehty virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös on pidettävä kuljetuksen mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle.

Mikäli ulkomailla suoritetusta tarkastuksesta saatua dokumenttia halutaan käyttää suomalaisen kytkennän korvikkeena, tulee siitä löytyä kaikki samat tiedot kuin suomalaisesta kytkennästä. Koska esim. ruotsalaiset rekisteriotteet eivät sisällä yksilöiviä kytkentöjä, ne eivät vastaa riittävästi suomalaista kytkentää. Tarpeellisia tietoja, joita ruotsalaiset rekisteriotteet eivät sisällä, ovat ainakin yksilöidyn yhdistelmän suurin sallittu massa ja nopeudet eri massoilla. Myöskään Suomen ulkopuolella tehty erikoiskuljetuslupa tai lupaviranomaisen laatima painojakaumalaskelma eivät riitä korvaamaan kytkentää, vaikka niistä kävisi ilmi se, että millä massoilla ja nopeudella kyseinen yhdistelmä voi liikkua.

      


 

 


 

 

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa