Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

LUOVIA ratkaisuja lupa- ja valvontapäivillä (Kaakkois-Suomi)

Valtakunnalliset Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät pidettiin 11.-12.10.2016 Imatralla. Järjestäjänä toimi ympäristöministeriö ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jolla on valtakunnallinen erikoistuminen metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiin. Perinteisesti ensimmäisenä päivänä oltiin tehtaalla, tällä kertaa Stora Enson Kaukopään tehtailla. Toinen päivä vietettiin viranomaisten omana neuvottelupäivänä Imatran Valtionhotellilla.

Sellusta biotalouteen

Stora Enso Oyj:n Imatran tehtailla keskusteltiin metsäteollisuuden ja lupa- ja valvontaviranomaisten yhteisistä lupa- ja valvontakysymyksistä, ajankohtaista juuri nyt on etenkin parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisten BAT-päätelmien soveltaminen meneillään olevassa ympäristölupien tarkistuksessa. Avauspuheessa ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti kertoi tehdasintegraatin toiminnasta ja mm. siitä, että Stora Enso on investoimassa sellutehtaan hajukaasujen käsittelyjärjestelmän uusimiseen.

Mitä maan hallituksen lupaama asioiden sujuvoittaminen ja lupien keventäminen tarkoittaa metsäteollisuuden lupa-asioissa? Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Juha Lahtela avasi maakuntauudistusta ympäristövalvonnan ja lupien näkökulmasta. Tavoitteena on yhden luukun periaate, josta selvitys valmistui kesäkuussa. Tulevatko siis nyt edellisessä uudistuksessa eriytetyt luvat ja valvonta palaamaan samalle luukulle? Maakuntauudistuksessa on vielä liian monta liikkuvaa osaa, joten lopullista ratkaisua ei vielä tiedetä, mutta tämän hetken tietämyksen mukaan ympäristöluvat ja -valvonta ovat tulossa LUOVAan eli valtakunnalliseen lupa- ja valvonta-asioiden virastoon. Lahtela kertoi lisäksi mm. ympäristönsuojelulain muutoshankkeista.

Ympäristöministeriön uusi tiedote lupa-asioinnin sujuvoittamisesta

  • BAT = paras käyttökelpoinen tekniikka

  • BREF = yleensä sektorikohtainen vertailuasiakirja BAT:in soveltamisesta

  • BATC = päätelmät parhaista käyttökelpoisista tekniikoista, BREFin tärkein osa

  • Lisää BAT-asiaa: http://www.ymparisto.fi/BAT

BAT-päätelmät ja lupaprosessit

BAT-päätelmiä käytetään lähtökohtana suuria laitoksia koskevia lupaehtoja määritettäessä. Miten BAT-päätelmät ja muut lupaehdoissa määritellyt päästörajat suhtautuvat toisiinsa? Asiasta keskustelivat pitkään metsäteollisuuden ja lupa- ja valvontaviranomaisten edustajat.

Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry:stä toi esityksessään esiin teollisuuden näkemyksiä ja tarkennuksia BAT-päätelmien tuomista lisähaasteista lupamenettelyihin. Hän korosti että luparaja-arvoina sovellettavien päästötasojen osalta tähän asti sovellettuja hyviä käytäntöjä voidaan jatkaa.

Harri Majander Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI) pohdiskeli sitä, miten lainsäädännönkin velvoittamana pitäisi luparaja-arvoja säätää BAT-päätelmien vaatimusten mukaiseksi. Keskustelua käytiin mm. siitä, millaisia tarkastelujaksoja (vuorokausi-, kuukausi- tai vuosikeskiarvo ym.) olisi hyvä lupaehtoihin määrittää toisaalta valvonnan ja toisaalta teollisuuden toiminnan kannalta. Esityksessä tuotiin esiin myös muita osin avoimia päätelmien soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Valvojan näkökulman BAT-päätelmien ja ympäristölupien kuvioihin toi Kimmo Koistinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Esityksessään Koistinen toi esiin lupien tarkistamismenettelyssä esille tulleita kysymyksiä, kuten eri tarkastelujaksojen vertailtavuuden sekä toisaalta yhteispuhdistamoihin liittyvät tulkinnat.

Asiantuntijapaneeli

Juha Pesari Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Esa Vakkilaisen kanssa peräänkuulutti yhteishankkeissa esiin tuotua viranomaisten ja teollisuuden yhteistyön kehittämistä. Keinona he tarjosivat asiantuntijapaneelia, jollainen esimerkiksi biotalouteen onkin jo perustettu (biotalouspaneeli). Metsäteollisuuden asiantuntijapaneeliin on tarkoitus koota kattava edustus lupa- ja valvontaviranomaisista, teollisuuden toimijoista sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Paneelin jäsenet nimittää ympäristöministeriö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus valmistelee asiaa.

Tehdaskierros

Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi järjestettiin tehdaskierros, jonka aikana jalkauduttiin soodakattilarakennuksen katolle sekä jätevedenpuhdistamolle. Tehtaiden edustajat kertoivat eri osastojen ja puhdistusprosessien toiminnasta.

Viranomaisten vertaistukea; Metsäteollisuuden lupa- asiantuntijoiden ja valvojien oma päivä

Yksikön päällikkö Jaakko Vesivalo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta avasi valvojien ja lupakäsittelijöiden neuvottelupäivän.

Timo Jouttijärvi Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) pohti BAT-prosessin peruskysymystä, miten valmistaa tietty teollinen tuote kilpailukykyiseen hintaan mahdollisimman pienillä ja haitattomilla vesi- ja ilmapäästöillä, vähäisellä jätteen muodostuksella sekä niukalla energian ja materiaalien käytöllä? BAT -problematiikassa edetään SYKE -johtoisesti seuraavasti: kootaan tiedot tekniikoista sekä päästöistä ja kulutuksesta, jonka jälkeen EU-tasolla määritetään niillä saavutettavat BAT-tasot. Ympäristöluvat säädetään sopusointuun BAT-päätelmien kanssa, sitä mukaa kun lupia tarkastetaan. Prosessi toistetaan noin 10 vuoden välein.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kehitysinsinööri Pekka Ojanen kävi esityksessään läpi metsäteollisuuslaitosten tämänhetkisen luvantarkistusten tilanteen valtakunnan tasolla sekä Kaakkois-Suomessa. Lisäksi esitettiin ajatuksia tulevista toimenpiteistä.

Aluehallintovirastojen lupa-asiantuntijat kertoivat millaisia lupia heillä on käsittelyssä ja millaisia yhdessä sovittaviakin kysymyksiä lupien käsittelijöille on noussut esille. ELY-keskusten ympäristölupien valvojat kertoivat taas, millaisia kysymyksiä valvonnan yhteydessä tullut esille. BAT-päätelmät ovat myös lupa- ja valvontaviranomaisten ajankohtaisin kysymys.

Vaikka jokaisen teollisuuslaitoksen lupa- ja valvontaprosessit käsitelläänkin yksilöllisesti, on silti paljon asioita, joista on hyvä keskustella asiantuntijafoorumissa. Näin eri alueilla käytännöt pysyvät yhdenmukaisina ja hyviä käytäntöjä voivat hyödyntää myös muut samojen kysymysten äärellä painivat.

 


Alueellista tietoa