Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lumivaaran tuulivoimahankkeen toteutuksessa on paneuduttava erityisesti melu- ja maisemavaikutuksiin (Kainuun ELY-keskus)

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt. Kainuun ELY-keskus on antanut lausuntonsa Otsotuuli Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeessa on vielä puutteita ja tarkistettavia asioita, jotka on ratkaistava ennen rakentamisvaihetta.

Lumivaaran tuulivoimaloiden merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemakuvaan. Kainuun ELY-keskus esittää, että vireillä olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arviointia laajennetaan ottamalla tuulimyllyjen maisemassa näkymisen arviointiin mukaan Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien rajalle suunniteltu Kivivaaran–Peuravaaran tuulipuistohanke.

Varjon vilkkumisen ja melun yhteisvaikutukset viereisen Prokon Wind Energy -yhtiön tuulivoimahankkeen kanssa ulottuvat lähimpänä olevaan asutukseen. Ympäristöministeriön melun suunnitteluohjearvo on lähellä ylittyä muutamalla asuinpaikalla. Haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen tulee paneutua tuulivoimaloiden kaavoitusmenettelyssä Otsotuulen ja Prokonin hankkeiden välisenä yhteistyönä.

Luontovaikutuksista vakavimmat kohdistuvat uhanalaisen sinipyrstön populaatioon, joka on Lumivaaran ja Peuravaaran seurulla valtakunnallisesti merkittävä. Haittaa sinipyrstölle on pyrittävä vähentämään tarkistamalla kaavoitustyössä tuulivoimaloiden sijaintia ja lukumäärää. Samalla tulee kiinnittää huomiota meluvaikutuksen vähentämiseen Peuravaaran vanhan metsän suojelualueella.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimahanke on toteuttamiskelpoinen, kunhan haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot otetaan kaavoituksessa ja muussa jatkosuunnittelussa käyttöön.

Linkki: Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettely (ymparisto.fi)

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, biologi Maarit Vainio, p. 029 502 3893


Alueellista tietoa