Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lapin tiestölle ennustetaan paikoitellen vaikeata kelirikkoa (Lappi)

Kelirikosta on jälleen odotettavissa paikoitellen vaikeaa Lapin tiestöllä. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen jopa kesäkuun lopulle.

Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoitustarpeeseen. Näillä näkymillä vaikein kelirikko olisi tulossa Tunturi-Lappiin. Nopeasti lämpenevä ilma ja lumien nopea sulaminen voi vaurioittaa myös päällysteitä ja aiheuttaa reikiintymistä.

Painorajoitusennuste  

Lapin ELY-keskuksen painorajoitusennuste on laadittu syksyn ja alkutalven sääolosuhteiden sekä tiestön kelirikkoalttiuden perusteella. Erityisesti pitkä syksyn routaantumisaika ja korkealla ollut pohjavesi lisäävät kelirikon määrää. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kevään sääolosuhteet. Vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset vähentävät painorajoitustarvetta.

Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan mahdollisesti painorajoittamaan noin 1120 km, joista päällystettyjen teiden osuus on 280 km ja sorateiden 840 km (liitteet 1 ja 2). Viime vuosina toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 0-890 km. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 890 km matkalle.

Kelirikko vaatii malttia tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee ensin tien pintaosan pehmenemisenä ja myöhemmin tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää, jotta painorajoituksia ei tarvitsisi asettaa. Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kuljetusajankohdasta tulisi neuvotella paikallisen aluevastaavan kanssa. Erityisesti puutavara olisi syytä kuljettaa pois teiden ollessa vielä jäässä, ennen kelirikon käynnistymistä.

 On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 - 2100.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

 • hälytysajoneuvot
 • tienpitoajoneuvot
 • linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä
 • työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
 • maidonkuljetus
 • energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
 • teuraseläinten kuljetus
 • kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä
 • eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
 • talousjätteiden keräily (sovitun aikataulun mukaan toimiva)
 • tilakohtainen lietelannan ajo
 • päivittäistavarakuljetus kauppaan
 • myymäläautot

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin.

Sen sijaan esimerkiksi

 • puutavara-,
 • maa-aines-,
 • polttoaine- ja
 • rakennustarvikekuljetuksia sekä
 • lannoitekuljetuksia maatiloille

ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten Lapin ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat ja luvan hinta on 110 €. Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Ohjeet ja hakemuslomake löytyvät Internet - osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille.

Miten painorajoituksista päätetään?

Lapin ELY-keskuksen aluevastaava tekee painorajoituspäätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja tietä hoitavan alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kevään painorajoitusennusteessa mainituille teille voidaan tarvittaessa asettaa painorajoitus vaikean kevään sään vuoksi tai jos esim. maa-aines- tai puutavarakuljetukset uhkaavat rikkoa tien.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla paikoilla tieosuuksilla samaan tahtiin.

Mistä saa tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä?

Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Internet -osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/  (valitse painorajoitukset). Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 - 2100.

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmia vähennetään vuosittain

Lapin ELY-keskus käyttää tänä vuonna kelirikkoisten sorateiden korjauksiin normaalin kunnossapidon lisäksi noin 100 000 €.
 

LISÄTIETOJA         

Painorajoitusyhdyshenkilönä toimii tienpidon asiantuntija Tiina Salmi puh. 0295 037 257. Sijaisena toimii aluevastaava Eero Kenttälä puh. 0295 037 231.

 

LIITTEET 

Lapin ELY-keskuksen kevään 2019 painorajoitusennuste, liite 1 (tiestöluettelo)

Lapin ELY-keskuksen kevään 2019 painorajoitusennuste, liite 2 (kartta)


Alueellista tietoa