Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kysymyksiä ja vastauksia viljeilöille suojavyöhykekasvustosta 2021 

 

Kertaa tästä useimmin kysyttyjen kysymysten vastaukset suojavyöhykkeisiin liittyen!

 

Mitä salaojitetulle tai ojitetulle suojavyöhykelohkolle voi tehdä?

Suojavyöhykealan ojitukseen kuuluu lohkon sisällä tai reunoilla olevien ojien tekeminen tai perkaaminen.

Alueet, jotka ovat vaurioituneet voidaan uusia perustamalla kasvusto uudelleen, johon kuuluu

  • tarpeenmukainen muokkaus
  • kylvö

Mitä rikkakasveja kasvavalle suojavyöhykekasvustolle voi tai pitää tehdä?

Huomioi, että täydentävien ehtojen viljellyn maatalousmaan hoitovaatimukset koskevat myös suojavyöhykkeitä. Rikkakasvien leviäminen täytyy estää esimerkiksi niittämällä kasvusto ennen kuin kasvit siementävät. Tämän vuoksi niiton ja korjuun ajankohta on tärkeä.


Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti tai mekaanisesti.


Suojavyöhykekasvusto on v. 2021 jo vähintään 7 kasvukauden ikäinen ja alat kasvavat usein muutakin kuin pelkkää kylvettyä kasvia. Jos suojavyöhykealalla kasvaa edellä mainittuja vaikeasti torjuttavia rikkakasveja, kasvusto voidaan perustaa uudelleen. Uudelleen perustamisen toimiin voidaan katsoa kuuluvan

  • kasvinsuojeluaineilla kasvuston päättäminen
  • tarpeenmukainen muokkaus
  • kylvö

Perustelu siitä, miksi kasvusto on uusittu ja tehdyt toimenpiteet on merkittävä lohkokirjanpitoon.


Mitä voi tehdä suojavyöhykelohkolle, jonka kasvusto on hyvin vähäistä?


Suojavyöhykelohkolla ei välttämättä kasva juuri mitään, koska kasvusto on kerätty pois jo useana vuonna ja

maan ravinnepitoisuus on siksi alhainen. Tällöin maassa ei välttämättä ole edellytyksiä kasvulle. Heikko nurmikasvusto ei ole peruste uuden kasvuston perustamiselle, eikä heikosta kasvustosta ei aiheudu tukiseuraamuksia.

Heikosti kasvava suojavyöhykeala on kuitenkin hoidettava ehtojen mukaan, eli kasvusto on korjattava vuosittain. Kaikissa tilanteissa myös suojavyöhykelohkon on oltava tukikelpoiseksi maatalousmaaksi hyväksyttävää. Jos lohko on hoitamattomuuden vuoksi esimerkiksi vesakoitunut, se ei ole enää maatalousmaata.