Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kruunupyyssä alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kruunupyy. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Kruunupyyllä ei esitetä merkittäviä rajausmuutoksia. Viiperioosi pohjavesialueen osa-alueet A ja B yhdistetään yhdeksi alueeksi, ja muutaman alueiden rajoja siirretään tai korjataan paremmin vastaamaan pohjavesimuodostumien hydrogeologiaa. Luokituksessa esitetään Kruunupyyn alueelle yhteensä kahdeksan aluetta, joista Borgmossåsen, Emet, Storåsen, Viiperinoosi sekä Överbyggsåsen esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Keminacken, Pläkkisenharju ja Seljesåsen luokkaan 2.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 27.1.2020–16.3.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjan-maan ELY-keskus

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 16.3.2020 klo 16.15 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja:

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)