Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Korpijärvi-Kuolimon alueelle valmistunut vesienhoidon yleissuunnitelma (Etelä-Savo)

Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueen alueella on viime vuoden aikana valmisteltu laajassa yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken vesienhoidon yleissuunnitelmaa, jonka avulla halutaan aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia. Työn tilaajana oli Etelä-Savon ELY-keskus ja kokoamisesta vastasi Ramboll.

Suunnitelmaan tunnistettujen toimenpiteiden avulla halutaan turvata Korpijärvi-Kuolimon alueen vesistöjen erinomainen ekologinen tila.

Korpijärvi-Kuolimon alueen suunnitelman toimenpiteet painottuvat hajakuormituksen hallintaan, joita oli lähes puolet kaikista tunnistetuista toimenpiteistä. Erityisesti metsätalousalueiden hajakuormituksen hallinta ja toisaalta rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen korostuivat tunnistetuissa toimenpiteissä.

Alueen vesistöille tunnistettiin myös jonkin verran perustiedon keruutarvetta ekologisen tilan
luokituksen tarkentamiseksi. Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueen alueella on myös useita kohteita, joille tunnistettiin tarve kalataloudellisille kunnostuksille. Alueella tunnistettiin muiden alueiden tavoin vesien tilaan ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan liittyviä tarpeita. Pitkäaikaisen seurannan järjestämisen ja kohdentamisen haasteet pätkittäin toteutettavien hankkeiden maailmassa ovat valtakunnallisia.

Suunnitelmassa tunnistettiin yhteensä 45 toimenpidettä vesien tilan hyväksi. Toimenpiteiden
toteutuksen karkea kustannusarvio on yhteensä 575 000 euroa. Jokaiselle toimenpiteelle pyrittiin tunnistamaan myös edistämisen kannalta keskeisiä tahoja. Toimenpiteiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Valmis vesienhoidon yleissuunnitelma Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueelle on ladattavissa kalatalousalueen verkkosivuilta. Suunnitelman toivotaan innostavan paikallisia toimijoita toteuttamaan vesienhoitohankkeita alueella.

Vesiensuojelun yleissuunnitelmia on laadittu Etelä-Savon alueella kaikkiaan 11. Suunnitelmat rajautuvat kalatalousalueiden rajausten mukaisesti. Suunnitelmien laadinta on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä ja erinomainen tila. Kunkin kalatalousalueen alueelle koottiin suunnittelutyön tueksi työryhmät, joissa oli mukana ELYkeskuksen asiantuntijoiden, kunkin alueen suunnitelmaa laativan konsultin lisäksi paikallisia ja alueellisia toimijoita. Suunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetään toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Ramboll on ollut laatimassa vesienhoidon yleissuunnitelmia neljän kalatalousalueen alueelle. Alueet ovat Puruvesi, Korpijärvi-Kuolimo, Mäntyharju-Vuohijärvi sekä Heinäveden reitti. Suunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2020 ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet.

Linkki:


•    Korpijarvi-Kuolimo vesienhoidon yleissuunnitelma (korpijarvi-kuolimo.fi)

Lisätietoja vesienhoitosuunnitelmista Rambollissa:


Projektipäällikkö, limnologi Anna Hakala p. 040 551 6466, anna.hakala(at)ramboll.fi
Limnologi Anne-Marie Hagman, p. 040 610 8015, anne-marie.hagman(at)ramboll.fi

Lisätietoja vesienhoitosuunnitelmista Etelä-Savon ELY-keskuksessa:
Vesistöasiantuntija Elina Häikiö, p. 0295 016 575, elina.haikio(at)ely-keskus.fi (paikalla 12.7.2021)