Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uusi julkaisu: Kohtaava asiakastyö ohjauksellisena lähestymistapana ja käytännön työotteena (Kaakkois-Suomi)

Kuva. Kohtaavan asiakastyön portaat kuvallisessa muodossa; empatiavaihe, ohjauksellinen vaihe, neuvonnallinen vaihe, hyvästeleminen. Lähde: Juha Lahti/ Pakolaistaustaisten ohjaus.

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen (AMIF 2018-2020) alkumetreillä tehtiin selvitys pakolaistaustaisten asiakkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksistä asiakastyön nykytilasta TE-toimistoissa. Molemmissa ryhmissä nousi esiin toive ja tarve yksilöllisemmästä työskentelyotteesta asiakkaan ja TE-asiantuntijan välillä. Kohtaavan asiakastyön ajattelutapa ja työskentelyote pyrkii osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Kohtaava asiakastyö ohjauksellisena lähestymistapana ja käytännön työotteena

Julkaisussaan Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen asiantuntija ja kulttuurienvälisen ohjauksen kou-luttaja Juha Lahti avaa syvällisesti työotteen syntyä, sen teoriapohjaa ja käyttöönottoa hankkees-sa.  Kuinka sekä asiakkaan että asiantuntijan toivomaa yksilöllistä otetta saataisiin lisättyä, vaikka toimenkuvan reunaehdoissa ei tapahtuisikaan muutosta? Kuinka asiantuntijan työtä ja siinä tarvittavaa työotetta tulisi kuvata, jotta se vastaisi osuvammin työnkuvan todellisuutta mahdollisuuksineen ja reunaehtoineen?

Työotteeksi kyky ja valmius kohdata asiakas kokonaisena ihmisenä

Kohtaavan asiakastyön työote rakentuu Peavyn sosiodynaamisen ohjauksen, Ryanin ja Decin itseohjautuvuusteorian sekä hankkeen asiantuntijoiden työkokemukseen perustuvaan ymmärrykseen ohjaus- ja neuvontatyöstä työllisyyspalvelujen kontekstissa. Työote tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kykyä ja valmiutta kohdata asiakas kokonaisena ihmisenä ja rakentaa asiakastilanne tälle pohjalle. Kohtaavassa asiakastyössä on kyse sekä TE-toimiston arkeen soveltuvasta asiakastyön lähestymistavasta että käytännön työskentelyotteesta. Se tukee ja rakentaa niin asiakkaan kuin asiantuntijan toimijuutta ja autonomisuuden kasvua.

Pääset lukemaan Kohtaava asiakastyö ohjauksellisena lähestymistapana ja käytännön työotteena  - julkaisun sen pysyvästä osoitteesta avaamalla tämän linkin (Doria-Kansalliskirjaston arkisto).