Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentäminen sai vesioikeudellisen luvan ja työt alkavat syksyllä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan Närpiönjoen vesistöalueella sijaitsevan Kivi- ja Levalammen tekojärven valuma-alueen muutoshankkeelle. Hakkeella pyritään parantamaan Kivi- ja Levalammen tekojärven patoturvallisuutta, Närpiönjoen tulvariskien hallintaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentämisen tarve on korostunut viime vuosina, kun rankkasaiden aikana tulvavedet ovat useamman kerran ylittäneet Lintuluoman kanavan penkereitä. Erittäin suuri tulovirtaama saattaisi johtaa hallitsemattomaan juoksutukseen tai Kivi- ja Levalammen tekojärven rakenteiden vaarantumiseen. Aikanaan 1970-luvulla Kivi- ja Levalammen laajentamisen yhteydessä runsaasti vesiä käännettiin virtaamaan tekojärven kautta, jotta voitiin turvata mahdollisimman suuri makean vedenotto Kaskisissa myös kuivina aikoina. Koska Kaskisten metsäteollisuuden veden tarve on vähentynyt, Kivi- ja Levalampea ei tarvita enää entisessä määrin kuivina aikoina vesivarastona.

Kivi- ja Levalammen tekojärven tulovirtamaa tullaan pienentämään palauttamalla Närpiönjoen järjestelyä edeltäneitä veden luontaisia veden virtausta Lintu-Tupenluoman ja Wacklininojan kautta tekoaltaan ohi suoraan Närvijokeen. Nykyisin nämä vedet menevät Kivi- ja Levalammen täyttökanavaa (Lintuluoman kanava) pitkin Kivi- ja Levalampeen. Virtaamien palauttaminen edellyttää Lintu-Tupenluoman ja Waclininojan osittaisia perkauksia runsaan viiden kilometrin matkalla, jotta kyseisten uomien vedenjohtokyky on riittävä lisääntyvälle vesimäärälle. Kääntökohtaan Kivi- ja Levalammen täyttökanavaan ja Lintu-Tupenluoman yläosaan rakennetaan padot. Perkaukset tehdään pääosin suurentamalla uoman poikkipinta-alaa leveyssuunnassa toiselta rannalta. Myös Säläisjärven alapuolisella Flikunluomalla tehdään siivousperkaus. Kaivumassojen määrä on noin 45 000 m3 ktr. Myös yhdeksän rumpua ja yksi silta uusitaan riittävän vedenjohtokyvyn turvaamiseksi.

Tulvariskien hallintaa parannetaan myös muuttamalla Kivi- ja Levalammen säännöstelyn lupaehtoja siten, että säännöstelyn ylärajan ja tulva-ajan ylärajan välistä varastointitilavuutta voidaan käyttää tulvatilanteessa helpommin alapuolisen tulvatilanteen helpottamiseksi kaikkina vuodenaikoina. Aiemman luvan mukaan tämä oli sallittua vain lokakuun alusta toukokuun loppuun. Säännöstelyn muutos ei edellytä rakenteellisia muutoksia ja se voidaan ottaa käyttöön jo seuraavan tulvan yhteydessä.

Säläisjärven tekojärven veden vaihtuvuutta voidaan parantaa, kun osa Kivi- ja Levalammen tekojärveen nyt ohjattavista vesistä käännetään virtaamaan Säläisjärven kautta. Säläisjärven tekojärven veden vaihtuvuus on nyt nykyisin vähäinen. Hankkeessa käännetään Lintuluoman virtaama 500 I/s saakka Säläisjärveen. Toimenpiteellä lisätään Säläisjärveen tulevaa hyvälaatuista vettä, mikä parantaa järven tilaa ja nostaa virkistyskäyttöarvoa. Lintuluoman virtaama, joka ylittää 500 l/s, johdetaan mukaisesti Lintuluoman kanavaan ja edelleen Lintuluoman – Tupenluoman yhdyskanavaan. Veden kääntö Säläisjärveen toteutetaan 480 metrin putkella.

Työ aloitetaan puuston poistolla syksyllä 2020. Uomien kaivuutyöt tehdään talvikausina 2020-21 ja 2021-22. Pääosa rakenteista, kuten Kivi- ja Levalammen täyttökanavan ja Lintu-Tupenluoman yläosan patorakenteet sekä juoksutusputki Lintuluomasta Säläisjärveen on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2021 aikana.  Tavoitteena on, että työt saadaan pääosin valmiiksi vuonna 2022.

Hankkeessa toteutettavien muutostöiden vaikutuksia vedenlatuun, pohjavesiin, vedenkorkeuksiin, virtaamiin sekä kala- ja rapukantoihin tarkkaillaan ennen töiden aloittamista, töiden aikana sekä töiden päättymisen jälkeen.

Lisätietoja

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tomi Mäki, puh. 0295 027 461
  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Yksikönpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Liite: Kivi- ja Levalammen tulovirtaaman pienentäminen -hankkeen toimenpidekartta (pdf)

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)