Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kiikoisjärveä ja Mouhijärveä säännöstellään poikkeusluvalla  (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut 20.3.2014 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan poiketa Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyä koskevista luparajoista maalis-, huhti- ja toukokuun aikana. Tällä pyritään estämään liian alhaisia vedenkorkeuksia alkukesästä. Lisäksi menettelyllä pyritään estämään alapuolisten jokien kuivuminen.

Vähäisen lumimäärän ja pienen valuma-alueensa vuoksi Sastamalassa (ent. Kiikoisten kunnan alueella) sijaitsevien Kiikoisjärven ja Mouhijärven vesimäärä uhkaisi jäädä vähäiseksi, mikäli järviä säännösteltäisiin tavanomaiseen tapaan voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti.

Tässä vaiheessa kevättä järviin tehdään usein ns. kevätkuoppa eli tilaa sulamisvesille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mikäli ns. kevätkuopat tehdään voimassa olevien säännöstelyrajojen mukaisesti, jäävät Kiikoisjärven, Mouhijärven sekä niiden alapuolisessa vesistössä sijaitsevien Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjärven pinnat paljon keskimääräistä matalammalle tasolle tulevana kesänä, ellei maalis-huhtikuussa sada poikkeuksellisen paljon.

Järvien vedenpinnan laskeminen tavalliseen tapaan aiheuttaisi merkittävää haittaa järvien virkistyskäytölle, ekologiselle tilalle ja kalastolle, koska todennäköisesti järviä ei saataisi kevätsulannalla tavanomaisiin kesäkorkeuksiin. Nyt myönnetyn poikkeusluvan mukaisesti Kiikoisjärven ja Mouhijärven vedenpintoja ei siis lasketa tänä keväänä tavanomaiseen tapaan, jotta järvien vedenkorkeudet olivat kesään mennessä tavanomaisella korkeudella. Poikkeukselliset säännöstelyrajat eivät vaikuta kevään tulvatilanteeseen, koska järviin on mahdollisuus vielä juoksuttaa lisää tilaa, mikäli tilanne sitä vaatii.

Säännöstelyluvasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa vedenottamiselle eikä se aiheuta haitallista muutosta jätevesien laimenemisolosuhteisiin. Se ei myöskään lisää alapuolisten uomien syöpymisriskiä tai vaikuta järvien rantarakenteisiin. Alueella ei ole suojelualueita tai uhanalaisia eliöitä, joiden elinolosuhteisiin vedenkorkeudella on merkitystä. Mahdollisista vahingoista pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa