Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Keski-Suomen pintavedet pääosin hyvässä tilassa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Uusi valtakunnallinen ekologisen tilan luokittelu on valmistunut. Arvio perustuu pääosin vuosien 2006–2012 seurantatietoihin. Keski-Suomessa on luokiteltu kaikkiaan 463 järveä ja jokea, joista 68 järveä ja 16 jokea ovat uusia kohteita. Uuden luokituksen ja uusien aineistojen myötä Keski-Suomen vesien tila tunnetaan nyt paremmin kuin ensimmäisellä luokituskierroksella.  Vesien tila on pääosin pysynyt samana verrattuna aikaisempaan vuodelta 2008 olevaan arvioon.

Ekologisen tilan luokittelu

Vesien ekologisen tilan luokituksen pääpaino on vesien biologiassa eli siinä, miten vesiluonto reagoi ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Ekologisen tilan luokittelu on kokonaisuus, joka sisältää biologisten tekijöiden lisäksi fysikaalis-kemiallisten (vedenlaatu) ja hydrologis-morfologisten tekijöiden (mm. perkaukset, hydrologiset muutokset, säännöstely, vaellusesteet) mukaisen luokittelun. Näiden tekijöiden perusteella erilaiset järvi- ja jokityypit luokitellaan viiteen ekologiseen tilaluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Hyvässä ekologisessa tilassa olevassa vesistössä on esimerkiksi kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien ja planktonlevien esiintymisessä ja lajistossa korkeintaan vähäisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia. Kaikista vesistä ei ole ollut käytettävissä riittävää biologista seuranta-aineistoa. Nämä vedet on luokiteltu muun muassa veden laadun perusteella tai asiantuntija-arviona. 

Pintavesien kemiallinen luokittelu valmistuu talvella 2013 ja voi vaikuttaa ekologisen luokittelun kokonaisarvioon.

Järvet jokia paremmassa tilassa

Luokiteltujen järvien lukumäärästä 81 % ja pinta-alasta 93 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa.  Jokien määrästä on vastaavasti erinomaisessa tai hyvässä luokassa 55 % ja jokipituudesta 48 %. Alle hyvän tilan on luokiteltujen järvien määrästä 19 % ja pinta-alasta 7 % sekä jokien määrästä 45 % ja jokipituudesta 52 %.

Keski-Suomen pintavesien ekologinen tila:

Vesien tilaa heikentää erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja paikallisesti myös pistekuormitus kuten jätevedenpuhdistamot, teollisuus, turvetuotanto ja kalankasvatus. Keski-Suomessa suuremmat järvet ovat ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin pienemmät järvet. Vesien tila vaihtelee Keski-Suomessa järvien pinta-alan lisäksi myös alueittain. Joet ovat järviä heikommassa tilassa mm. ihmistoiminnan aiheuttamien jokiuomien rakenteellisten ja hydrologisten muutosten vuoksi. Myös suurempien järvien lahtialueiden tilaluokka on usein heikentynyt.

Ekologiset tilamuutokset ovat hitaita

Pintavesien ekologinen tila muuttuu yleensä hitaasti. Edelliseen ajanjakson 2000–2007 tulosten perusteella tehtyyn arvioon verrattuna tilaluokka on pysynyt samana järvistä 82 %:lla ja joista 85 %:lla.  Tila on parantunut 7 järvellä ja yhdellä joella sekä heikentynyt 9 järvellä. Esimerkiksi Jämsässä sijaitseva Suinujoki sekä Saarijärven reitin Summasjärvi, Valkkuna ja Iso-Punsa ovat nousseet tilaltaan tyydyttävästä hyvään mm. veden laadun parantumisen seurauksena. Muut tilamuutokset (48 kpl) johtuvat pääasiassa kattavammasta seuranta-aineistosta ja luokitteluperusteiden tarkentumisesta. 

Vesienhoito on yhteistyötä

Vesien tilan parantaminen on pitkäjänteistä työtä. Se edellyttää eri tahojen laajaa sitoutumista ja vesienhoitotoimenpiteet suunnitellaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja alueellisten toimijoiden sekä sidosryhmien yhteistyönä.

Nyt julkistettu ekologisen tilan luokittelu auttaa tunnistamaan ne vesistöt ja valuma-alueet, jotka tarvitsevat vesiensuojelutoimenpiteitä. Luokituksen avulla tarkennetaan myös ensimmäisen suunnittelukauden jälkeen aloitettuja toimenpiteitä sekä suunnitellaan uusia toimenpiteitä.  

Vesienhoidon toimenpideohjelmaluonnokset ja ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016–2021 valmistuvat vuonna 2014 ja näitä koskeva yleinen kuuleminen alkaa lokakuussa 2014.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kimmo Olkio, p. 029 5024 795 (luokitus)

Yli-Insinööri Ansa Selänne, p. 029 5024 812 (vesienhoidon suunnittelu)

 


Alueellista tietoa