Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kelirikkokausi on alkamassa, painorajoituksia on asetettu (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi on jo alkanut Keski- sekä Itä-Suomen etelä- ja länsiosissa. Kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään sorateiden varsille ja 12 tonnin painorajoituksiakin on jo jouduttu paikoin asettamaan. Kelirikkokauden vaikeutta ja kestoa on vaikea ennakoida, koska kevään säällä sekä paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys siihen, millaiseksi kelirikko muodostuu.

Yleistä

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti ja varsinkin tien pintakerros voi nopeasti liejuuntua. Tästä syystä sorateillä esiintyy alkuvaiheessa paikoin pintakelirikkoa ennen varsinaisen runkokelirikon syntymistä. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikon kurissa.

─ Keski- sekä Itä-Suomessa maaperä ja maasto-olosuhteet ovat monin paikoin kelirikon syntymiselle otollisia ja sorateitä on myös paljon. Alueen tiestöllä kelirikkoa on yleensä esiintynyt eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, sanoo kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen. Kelirikkokauden alkaminen näkyykin jo lähes koko alueella liikennemerkkien ilmestymisenä varoittamaan routavaurioista ja pehmenevistä teiden pinnoista. Pahiten pehmenneille sorateille on jo jouduttu asettamaan 12 tonnin painorajoituksia. Keski-Suomessa rajoituksia on 20:llä ja Etelä-Savossa 86:lla ja Pohjois-Savossa 18 tiekilometrillä. Tiekohtaiset painorajoitukset löytyvät Traffic Management Finland liikennetilanne -sivulta
https://liikennetilanne.tmfg.fi/

─ ELY-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maanteillä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan, toteaa Partanen.

Lauha talvi on vaurioittanut päällysteitä

Lauha talvi ja lämpötilan sahailu nollan asteen kahta puolta ovat runnelleet maantieverkon päällysteitä. Vaurioituminen näkyy päällysteiden reikiintymisenä myös vilkasliikenteisellä päätiestöllä. Varsinkin alemman tieverkon lähtökohtaisesti jo monin paikoin huonokuntoiset ja ikääntyneet päällysteet ovat kärsineet vaihtelevista keleistä eniten ja tämä näkyy reikiintymisenä ja purkautumina.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

─ Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia, kertoo kunnossapitovastaava Marja Bäck.

─ Tunnistamme, että nyt vallitsevissa poikkeusoloissa tiestön käyttörajoitukset ovat elinkeinoelämälle erityisen suuri haitta. Pyrimme asettamaan mahdolliset painorajoitukset niin, että haitta jää mahdollisimman pieneksi. Oikein ajoitetulla rajoituksella ja sen noudattamisella on suuri merkitys siihen, koska rajoitus ja haitat poistuvat, toteaa Partanen.

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on myös estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi luokitelluista kuljetuksista lisätietoa: https://vayla.fi/tieverkko/kunnossapito/painorajoitukset#.XJNlCSgzY2w

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla. Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana (Yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun 0295 020 600 kautta).

Sorateiden painorajoituksia on yleensä eniten Itä-Suomessa

Valtion ylläpitämiä sorateitä Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) on yhteensä noin 7 350 km ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä noin 2 430 km.

─ Viime kevään osalta kelirikkokausi muodostui normaaliksi ja alueen tiestölle jouduttiin asettamaan painorajoituksia 228 km. Painorajoitettuja teitä oli Keski-Suomen alueella 14 km, Etelä-Savossa 27 km, Pohjois-Savossa 88 km ja Pohjois-Karjalassa 99 km. Painorajoituksia on jouduttu viime vuosina asettamaan jonkin verran myös syksyisin ja syksyllä 2019 painorajoituksia jouduttiin asettamaan yhteensä noin 24 km matkalle, toteaa Bäck.

Miten painorajoituksista päätetään?

ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja kunnossapidon alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kelirikon uhanalaisille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esim. maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.    

Malttia ja tarkkaavaisuutta tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikosta varoittavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä aina välttää. Jos jokin kuljetus on välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100.

Lisätietoja:

ELY-keskus

Yksikön päällikkö Vesa Partanen, puh. 0295 026 750

Kunnossapitovastaava Marja Bäck, puh. 0295 026 703

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)