Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto ovat varautuneet Talvivaaran konkurssiin (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara Sotkamo Oy on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin. Yhtiön Sotkamon tuotantolaitoksen toiminta jatkuu keskeytyksettä, ja käytännön toiminnasta kaivosalueella kaikkine velvoitteineen vastaa jatkossa konkurssipesä.

Konkurssipesä jatkaa nykyisiä työsuhteita toiminnan harjoittamisen edellyttämässä laajuudessa. Kainuun ELY-keskus pitää vesienhallinnan kannalta välttämättömänä toiminnan jatkumista keskeytyksettä nykyisessä laajuudessaan. Ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät jatkavat töitään entiseen malliin. Konkurssipesä tekee aikanaan päätöksen työntekijöiden uudelleen palkkaamisesta.

ELY-keskus haluaa tähdentää, että työntekijöiden kaikki palkkasaatavat ovat turvattuna viime kädessä palkkaturvalainsäädännön kautta. Palkkaturva takaa, että kaikki työntekijät saavat palkkansa irtisanomisajalta.

Talvivaaralle myönnetyt ympäristöluvat ovat edelleen voimassa. Konkurssipesä on velvollinen noudattamaan lupamääräyksiä. Kainuun ELY-keskus toimii edelleen laitoksen ympäristöluvan valvontaviranomaisena. Kainuun ELY-keskuksella on joka tilanteessa velvollisuus varmistaa, että toiminta on kaikissa oloissa ympäristön kannalta turvallista sekä valvoa, että ympäristöluvan lupaehtoja noudatetaan. Kainuun ELY-keskus tehostaa välittömästi valvontaa paikan päällä ja varmistaa ympäristöturvallisuustilanteen konkurssipesän kanssa.

Talvivaaran kaivosalueelle on varastoituna ylimääräisiä vesiä noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä. Kaivosalueen vesien käsittelyä jatketaan keskeytyksettä ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti. Kaivosalueella tehdään parhaillaan toimenpiteitä (mm. Kuljun patoaltaan rakentaminen, vedenpuhdistustekniikan hankinta), joilla varaudutaan tulvatilanteisiin. Kainuun ELY-keskus on varautunut nk. ympäristövastuulain (383/2009) mahdollistamin keinoin teettämään tarvittaessa kaikki ympäristöturvallisuuden takaamiseksi tarvittavat toimenpiteet kaivosalueella. Kainuun ELY-keskus on pyytänyt ympäristöministeriöltä ympäristövahinkojen torjuntaan varattujen määrärahojen käyttöoikeutta (talousarviomomentti 35.10.20) tähän tarkoitukseen.

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä töissä yhteensä noin 600 henkilöä aliurakoitsijat mukaan lukien. Kainuun TE-toimiston kirjoilla on tällä hetkellä 38 Talvivaarasta viime vuonna irtisanottua henkilöä työttöminä työnhakijoina. Lomautettuja on kirjoilla 15. Talvivaaran alihankintayrityksistä työttömänä on 13 henkilöä. Välillisesti kaivos on työllistänyt Kainuussa lisäksi arviolta 1 000 henkilöä.

Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto ovat jo yrityssaneerauksen alkamisvaiheessa marraskuussa 2013 käynnistäneet toimenpiteet työttömäksi jääneiden palvelemiseksi. Työllistymisen tueksi Kainuun työ- ja elinkeinopalveluihin on lisätty resursseja auttamaan työnhaussa, uudelleenkouluttautumisessa tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

Kaivoksen toiminnasta vastaa konkurssitilanteessa konkurssipesä, joka pyrkinee löytämään kaivoksen toiminnalle jatkajan. Jos jatkajaa ei löydy, on konkurssipesän huolehdittava kaivoksen sulkemisesta siten, että kaivos ei aiheuta vahinkoja ympäristölle. Kaivoksen sulkeminen vaatii yksityiskohtaiseen suunnitelmaan perustuvan ympäristöluvan. Bioliuotusprosessin loppuun saattaminen kestää useita vuosia. Samaan aikaan alueella aloitetaan kunnostus- ja maisemointityöt.

Jos toiminnalle löytyy jatkaja, muutokset työllisyyteen jäävät vähäisiksi. Jos kaivos päätetään sulkea lopullisesti, jää satoja työntekijöitä työttömäksi suoraan kaivokselta ja sen alihankkijoilta. Kaivos tulee kuitenkin myös sulkemisvuosien aikana työllistämään runsaasti työntekijöitä. On ilmeistä, että Kainuu tulee hakemaan äkillisen rakennemuutosalueen asemaa, mikäli kaivoksen tuotantotoiminta päättyy.

ELY-keskuksissa meneillään olevat yhteistoimintaneuvottelut eivät vaikuta millään tavalla Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvontaan tai viraston muihin Talvivaaraan liittyviin toimiin. Kainuun ELY-keskukselle on varmistettu riittävät määräraha- ja henkilöresurssit kaikissa Talvivaaraan liittyvissä tilanteissa.


Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylijohtaja Kari Pääkkönen, p. 029 502 3800,
Kainuun TE-toimisto, johtaja Tiina Veijola, p. 029 503 9116.


Alueellista tietoa