Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena 64 teollisuuslaitosten määräaikaistarkastusta vuonna 2019 (Kaakkois-Suomi)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ELY-keskuksia tekemään valvontasuunnitelman, johon kirjataan tavoitteet alueen suurten laitosten ja pilaantuneiden maiden valvonnan toteuttamisesta.

Akuutteihin valvontatapauksiin, kuten laitosten häiriöilmoituksiin, häiriötilanteisiin, havaittuihin tai epäiltyihin lupaehtojen rikkomisiin, ympäristövahinkoihin sekä asukkaiden tekemiin valituksiin ja ilmoituksiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti ympäristöministeriön asettamien tavoiteaikojen mukaisesti. Erityisesti huomioidaan päästöjen määrittäminen sekä päästöjen vaikutusten arviointi ja seuranta.

Valvontakohteet jaetaan kolmeen ryhmään: Teollisuus, yhdyskunta- ja jätehuolto sekä maaseutu.

Ympäristölupavelvollisia valvottavia laitoksia on 272, valvontaan kuuluu myös yleisen edun valvonta

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuuyksikkö valvoo 272 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2019). Keskeisimpiä valvottavia toimialoja ovat energiantuotanto, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely, satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus. 

Valvottavat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden mukaan. Valvontaluokan määrittämiseen vaikuttavat toiminnan laajuus, laitoksen sijainti ja ympäristövaikutukset.

Viime vuonna tuli vain 56 häiriöilmoitusta

Toiminnanharjoittajiin kohdistuvia tarkastuksia kirjattiin vuoden 2018 aikana 77, mikä on 35 % valvottavista lupavelvollisista laitoksista (272). Kaikki tarkastukset olivat määräaikaistarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin valvottaessa lupamääräysten noudattamista, selvitettäessä häiriötilanteita ja laitosten toimintaa koskevia valituksia.

Häiriöilmoituksia tuli huomattavasti vähemmän edellisvuoteen verrattuna eli 56 (2018 133). Ne hoidettiin kolmen vuorokauden tavoiteajassa. Suuri osa häiriöilmoituksista johtui runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla ja turvetuotannossa. Yleisöilmoituksista merkittävimmän osan muodostivat teollisuusprosesseihin tai jätteiden käsittelyyn liittyneet haju- ja meluvalitukset.   

Vuoden 2019 valvontasuunnitelma

Vuonna 2019 määräaikaistarkastuksia on suunniteltu tehtäväksi 64. Määräaikaistarkastusten lisäksi laitoskäyntejä tehdään häiriötilanteissa, yleisöilmoituksissa sekä onnettomuus- ja vahinkotilanteissa.

Pilaantuneiden maiden puhdistaminen 

Pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevia ilmoituksia käsiteltiin vuonna 2018 kaikkiaan 16. Ilmoitukset käsiteltiin puhdistushankkeiden edellyttämissä aikatauluissa.  Merkittävimmät kohteet liittyivät vanhojen jakeluasemien, teollisuusalueiden sekä kaatopaikka-alueiden kunnostus-hankkeisiin. Valvontakäyntejä kunnostuskohteisiin tehtiin useita kymmeniä. Alueella tapahtuneet öljyonnettomuudet vaativat valvonnallisia jälkitoimia.

Pilaantuneiden maiden (PIMA) kunnostusta koskevia ilmoituksia arvioidaan tulevan vuonna 2019 käsiteltäväksi noin 20 kappaletta.  Kunnostustöitä valvotaan työmaakäynneillä ja kunnostustoimista edellytetään raportointia.  

­­­­Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo
P. 0295 029 298
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa