Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ilmoitusmenettely osaksi liikenteen lupakäytäntöjä (Pirkanmaa)

Uudistunut maantielaki astui voimaan 15.8.2016. Liikenteen lupien näkökulmasta muutoksilla sujuvoitetaan lupaprosessia lisäämällä ilmoitusmenettelyn käyttöä tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamisessa sekä sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle.

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu

Maantielain muutoksen myötä maantien käyttäjille kohdistetun mainonnan lupakäytäntö muuttui ilmoitusmenettelyksi ja tietyissä tapauksissa tilapäinen ilmoittelu vapautettiin ilmoitusvelvollisuudesta. Muutoksessa tulee huomioida, ettei maantielain 52 §:n lähtökohtaisen ulkomainoskiellon poistaminen muuttanut mainoksille ja ilmoituksille asetettuja vaatimuksia. Mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, ettei se vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Lisäksi mainoksen tai ilmoituksen tulee sopeutua ympäristöön. Tarkemmat ohjeet mainoksen ominaisuuksista ja sijoittelusta on esitetty 24.8.2016 voimaan asuneessa Liikenneviraston määräyksessä.

Mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta tehdään ELY-keskukselle ilmoitus. Jos mainokselle tai ilmoitukselle maantielaissa asetetut ehdot eivät täyty, ELY-keskus tekee ilmoituksesta kielteisen päätöksen tai määrää mainoksen tai ilmoituksen asettamiselle ehtoja 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa ennen määräajan umpeutumista, ellei ELY-keskus sitä päätöksessään salli.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myöskään rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen

Ennen lainmuutosta sähkö- ja telejohtojen sijoittaminen tiealueelle edellytti sijoituslupaa. Uudistuksen jälkeen laissa määritellyissä vähäriskisissä tilanteissa hakija voi valita asiointitavakseen joko sijoituslupamenettelyn tai ilmoitusmenettelyn. Hakijan on syytä tiedostaa, että perinteisessä sijoituslupamenettelyssä viranomainen voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai neuvotella suunnitelmiin tehtävistä muutoksista. Ilmoitusmenettelyssä edellytetään, että ilmoitus on sellaisenaan riittävän kattava ja virheettömästi laadittu.

Ilmoituksia koskevat samat esiselvitysvaatimukset kuin sijoituslupahakemuksiakin. Esiselvityksillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn. Korkean riskin alueille, kuten pohjavedensuojausalueelle tai moottoriliikennetielle, ei sovelleta ilmoitusmenettelyä. Liikennevirasto on antanut määräyksessään lakia tarkentavia ohjeita ilmoitusten sovellusalaan ja sisältöön.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää. Jos kohde ei sovellu ilmoitusmenettelyn piiriin tai ilmoitus on puutteellinen tai virheellinen, ELY-keskus tekee kielteisen päätöksen 21 päivän määräajassa. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee voimaan määräajan täytyttyä automaattisesti. Esimerkiksi liikenteenohjaussuunnitelman puuttuminen on este ilmoituksen voimaantulolle.

Ensimmäisissä ELY-keskukseen vastaanottamissa ilmoituksissa yleisimmät hylkäämisperusteet ovat olleet esiselvitysten tekemättä jättäminen, ilmoitettujen toimenpiteiden poikkeaminen suunnitelmakartoissa esitetyistä töistä ja rakennustyön aloitusajankohdan merkitseminen alle 21 päivän päähän ilmoituksen jättöpäivästä.

Lisätietoa maantielain muutoksesta:

 


Alueellista tietoa