Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Ilmastonmuutos ja vesien tila huolestuttavat uusmaalaisia (Uudenmaan ELY-keskus)

Uusimaa-ohjelman vuorovaikutussivuilla kysyttiin kävijöiden näkemyksiä tärkeimmistä ympäristöpainopisteistä sekä ilmastokysymyksistä. Kyselyyn vastasi 82 henkilöä. Tärkeimmäksi painopisteeksi vastauksissa nousivat ilmastonmuutos ja vesien tila. Seuraavina melko tasavertaisina olivat luonnon monimuotoisuus ja terveyteen suoraan vaikuttavat ympäristöongelmat. Vastaajien omana vaihtoehtona tärkeäksi ympäristöpainopisteeksi nousi maatalouden kuormitus.

Vesien tilassa suurimpia huolenaiheita olivat Itämeren ja pohjavesien tilaan liittyvät kysymykset. Luonnon monimuotoisuuden osalta isoimmaksi haasteeksi koetaan rakentamisen ja maankäytön vaikutukset. Toisaalta lähes yhtä paljon huolestumista saivat myös ekologisten käytävien yhtenäisyyden häviäminen ja vieraslajien leviäminen. Terveyteen suoraan vaikuttavista ympäristöongelmista haitallisimpana koetaan selvästi ympäristön kemikalisoituminen, mutta huolissaan ollaan myös ilmanlaadusta, maaperän pilaantumisesta sekä meluhaitoista.

Vastaajien mielestä ilmastokysymyksistä tärkeimpiä olisi luoda Uudellemaalle tehokas liikennejärjestelmä ja mahdollisuuus kestävään liikkumiseen.


Opiskelijat painottavat ympäristökasvatusta

ELY-keskus halusi tehdä ympäristöpainopisteiden arvottamisessa yhteistyötä myös alan opiskelijoiden kanssa. Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoille laadittiin tehtävänanto, jossa oli useita kysymyksiä Uudenmaan ympäristöohjelman 2020 sisällöstä ja Uusimaa-ohjelmaa varten tarvittavista ympäristöpainotuksista.

Vastaukset olivat monilta osin hyvin samansuuntaisia kuin edellä mainitussa vuorovaikutussivuilla olleessa kyselyssä, mutta opiskelijoiden näkökulmasta nousi ympäristökasvatus erityisen tärkeäksi. Opiskelijat pitivät tärkeänä ympäristötietoisuuden lisäämistä kaikissa ikäluokissa, sillä sen avulla voidaan tukea kaikkien muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista, erityisesti pidemmällä aikavälillä. Ympäristökasvatuksessa tulisi hyödyntää paikallisuutta, jotta asioiden tärkeys konkretisoituisi paremmin ja oikeat käytännöt tulisivat osaksi ihmisten arkea.

Konkreettisista keinoista tärkeimpinä pidettiin liikkumiseen ja energian käyttöön liittyviä asioita. Yksityisautoilusta siirtyminen julkisen liikenteen käyttöön, kävelyyn ja pyöräilyyn toistui vastauksissa.Yhtenä tärkeänä tavoitteena pidettiin luonnon ja ihmistoimintojen yhteensovittamista. Valtaosa ympäristöongelmistamme johtuu näiden kahden tekijän epätasapainosta.

Opiskelijoiden mielestä ympäristökasvatukseen pitäisi panostaa enemmän.

 

 

Teksti: Maria Runonen
Kuvat: ELY-keskus

 


Alueellista tietoa