Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Hiedanrannan vesistötäytön vaikutuksia tarkasteltava huolellisesti (Pirkanmaa)

Tampereen kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa koskien Hiedanrannan vesistötäyttöä. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa hankkeesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossaan, että luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa tulee hanketta tarkastella huolellisesti sekä rakentamisaikaisten että pitkäaikaisten käytönaikaisten vaikutuksien kannalta. Pirkanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan joitain muutoksia ja täsmennystarpeita Hiedanrannan vesistötäytön vesilupahakemukseen.

Hiedanrannan vesistötäyttöhanke käsittää hakemuksen mukaan Näsijärven eteläosan Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueen väliin jäävän noin 840 m pitkän ja noin 200 m leveän täyttöalueen. Vesistötäyttö ulottuu Näsijärven selän puolella noin 230 m etäisyydelle rantaviivasta. Rannan puolella täyttöalueen ja rantaviivan väliin jätetään vähintään 36 m leveä kanava. Täyttöalueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria ja sen täyttötilavuus on noin 1,5 milj. m3.

Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hanke muuttaa toteutuessaan laajasti ja pysyvästi maa- ja vesialueiden suhteita. Lisäksi se sijoittuu tärkeän Epilänharju-Villilän pohjavesimuodostuman ja siihen vaikuttavan rantaimeytymisalueen välittömään läheisyyteen.

Tampereen kaupunki on hakenut aiemmin täyttölupaa Vaitinaron vesistötäyttöön samalle vesialueelle kuin nyt haettava Hiedanrannan vesistötäyttö. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 10.10.2018 antamallaan päätöksellä 75/2018/2 myöntänyt täytölle vesilain mukaisen luvan. Mm. Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut lupapäätöksestä, ja asian käsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa.

Kanavan veden vaihtuvuuden takaaminen ja ruoppausvaikutusten vähentäminen tärkeää turvata

ELY-keskus katsoo, että uudessa lupahakemuksessa esitetyn perusteella on oletettavaa, että vesistötäytön ja rannan väliin jäävä kanava ei luontaisesti säily tarkoitetun kaltaisena mm. heikkenevän vedenvaihtumisen, lisääntyvän sedimentaation ja mahdollisen umpeenkasvutaipumuksen vuoksi. Hakemuksen mukaisen kanavan vähäisestä vesisyvyydestä ja heikkenevästä virtaamasta johtuen kanavaan alkaa todennäköisesti kertyä kiintoainesta, joka pienentää kanavan vesisyvyyttä ja virtaamaa entisestään. Todennäköisesti kanava vaatisi vähintään ajoittaista vedenvaihtuvuuden tehostamista ja toistuvia kunnostustoimenpiteitä. Tästä syystä suunnitelmaa tulee vielä tarkastella veden luontaisen vaihtuvuuden edellytysten parantamisen kannalta.

Hankkeesta aiheutuvien kunnossapitoruoppausten massamäärät voivat ylittää vesilain asettaman lupatarpeen kynnyksen, joten hankkeen kunnossapitoruoppaukset tulee käsitellä jo tässä lupahakemuksessa. Ruoppaukset pohjavesialueen rantaimeytymisalueella aiheuttavat aina riskin pohjavedelle ja ruoppaukset tulee suunnitella niin, että pohjavesialueen rantaimeytymisolosuhteet eivät muutu eikä ruoppauksilla kajota alkuperäiseen pohjaan. Ruoppaus on lupakäsittelyssä sidottava mm. massamäärään, massojen sijoitukseen ja ruoppaustekniikkaan kuten muissakin lupatarpeen (500 m3) ylittävissä ruoppauksissa.

Hankkeelle haetaan myös mittavaa valmistelulupaa

Tampereen kaupunki hakee hankkeelle myös valmistelulupaa. Valmisteluluvalla voitaisiin aloittaa toimenpiteet ennen kuin varsinainen lupa on saanut lainvoiman.

ELY-keskus katsoo, että hakijan esitys valmisteluluvalla vesialueelle sijoitettavasta kiviainesmäärästä on suuri vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisten valmisteluluvan edellytysten täyttymisen kannalta. Vesilaki edellyttää valmisteluluvalla tehtäviltä töiltä sekä haitattomuutta että ennallistettavuutta. Mikäli lupa ei saisi lainvoimaa ja massat olisi poistettava vesistöstä, edestakaisin liikuteltavien massojen kokonaismäärä vastaisi yli 40 % (yli 600 000 m3) hankkeen kokonaismassoista, joita vesialueella on turhaan käsitelty. Täyttöalueena tällaisten massamäärien käsittely vastaa jo yli 5 ha täyttöaluetta, joten haettavana oleva täyttötyö saattaa aiheuttaa huomattavaa haittaa vesialueelle.

Lisätietoja:

Liite: Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 10.5.2019

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • johtaja Olli Madekivi, p. 0295 022 899
  • yksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte, p. 0295 036 383
  • ylitarkastaja Vesa Hyvärinen, p. 0295 036 332

 

 


Alueellista tietoa