Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Helmi-elinympäristöohjelmassa suojeltiin suuri osa Pehkusuota

Uudenmaan ELY-keskus (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on tehnyt päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta Raaseporin Pehkusuolle. Päätös on ensimmäinen Helmi-elinympäristöohjelman soiden suojelun piiriin kuuluva päätös Uudenmaan ELY-keskuksessa.  Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön käynnistämä Suomen luonnon monimuotoisuutta turvaava ohjelma. Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja suojeltavista alueista saa korvauksen. Maanomistajat voivat ottaa yhteyttä alueelliseen ELY-keskukseen luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Pehkusuolla on soidensuojelun täydennysehdotuksen valmistelun yhteydessä todettu olevan merkittäviä luontoarvoja. Pehkusuo on edustava keidassuo, jossa esiintyy Etelä-Suomessa vaarantuneita suotyyppejä. Yhtenäinen ja vesitaloudeltaan lähes luonnontilainen suo on Etelä-Suomen oloissa hieno kokonaisuus, toteaa Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Sanna Tähtinen.

Suojelupäätös turvaa Pehkusuon luonnonarvot

 

Prosessi suojelualueen perustamiseksi käynnistyi maastokäynnillä, jolla varmistettiin alueen luontoarvojen säilyneen vuonna 2014 tehdyn soidensuojelun täydennysehdotuksen maastokartoituksen mukaisena. Samalla arvioitiin myös korvauksen perusteena oleva puumäärä. Maastokäynnin jälkeen maanomistajan kanssa keskusteltiin korvauksen perusteena olevasta puumäärästä sekä suojelualueelle tulevista rauhoitusmääräyksistä.

Yksityistä suojelualuetta perustettaessa maanomistaja voi usein päättää haluaako sallia vai kieltää metsästyksen alueella. Usein, niin myös tässä tapauksessa metsästys on alueella jatkossakin sallittu, kertoo Sanna Tähtinen.

Pehkusuon maanomistajalle päätös merkitsee luopumista alueen taloudellisesta hyödyntämisestä, koska alueen luonnontilaa muuttavat toimet, kuten metsän hakkuu ja ojitus, ovat jatkossa kielletty. Marjojen ja hyötysienten poimiminen sekä alueella kulkeminen on sallittua.

Suojelualueella liikuttaessa on hyvä muistaa, että alue on perustettu ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ihminen on alueella vieraana, eikä käynnistä saa aiheutua luonnolle haittaa tai vahinkoa, muistuttaa ylitarkastaja Sanna Tähtinen.

Infolaatikko:

Soiden suojelu on tärkeää koska;

  • Noin 16 % Suomen suopinta-alasta on hävinnyt ojitusten, turpeenoton, pellonraivauksen ja muun rakentamisen seurauksena​
  • Etelä-Suomen soista on ojitettu yli ¾ ​
  • Etelä-Suomen suoluontotyypeistä 80 % on uhanalaisia.
  • Uhanalaisista lajeista soilla elää 120.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suojellaan;

  • soidensuojelun täydennysehdotuksen (SSTE) kohteita,
  • lainvoimaisiin maakunta- ja yleiskaavoihin sisältyviä suokohteita,
  • valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita soita, jotka täydentävät olemassa olevaa suojelualueverkostoa sekä,
  • monimuotoisia puustoisia soita

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus, Luonnon- ja vesiensuojelu, ylitarkastaja Sanna Tähtinen, (sanna.tahtinen@ely-keskus.fi) p. 0295 023 024

 

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

» Lisätietoa Helmi-elinympäristöohjelmasta https://www.ym.fi/helmi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)