Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Gräs, vattendrag och skog i soligt landskap.

Helmi-habitatprogrammets mål och åtgärder för utlåtanderunda

Miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma Helmi-habitatprograms målsättning är att stärka naturens mångfald och förbättra tillståndet i de försvagade livsmiljöerna. Målet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet i försämrade livsmiljöer. Utlåtanden om Helmi-programmets målsättningar och åtgärder kan lämnas fram till den 12 maj 2021.

I Helmi-programmet restaureras bland annat myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och stränder. Målet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter. Inom ramen för programmet skyddas dessutom myrar med värdefulla naturvärden.

Helmi-programmet baserar sig på bedömningar av hotet mot arter och naturtyper i Finland. Av Finlands arter är var nionde hotad och av naturtyperna är till och med varannan hotad. Minskade livsmiljöer och deras försämrade kvalitet är den största direkta orsaken till att den biologiska mångfalden minskar.

Arbetet inom Helmi-programmet för att förbättra den finländska naturens tillstånd inleddes år 2020 i skyddsområden och på kommunernas marker med finansiering enligt regeringsprogrammet. I år ska den grupp aktörer och de verksamhetsområden som hör till Helmi-programmet sträcka sig också utanför skyddsområdena.

Läs mer: