Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on tarjottu Hämeessä vuodesta 2012 (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 6.–12.5.2019. Ympäristöministeriön koordinoimalla jätevesiviikolla on tarkoitus vauhdittaa kiinteistöjen jätevesien käsittelyn tehostamistoimiin ryhtymistä. Jätevesiviikolla järjestetään erilaisia koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Lisätietoja jätevesiviikon tapahtumista: www.ymparisto.fi/jatevesiviikko

 

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa Hämeessä

Kanta- ja Päijät-Hämeen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on tarjottu vuosien 2012-2018 aikana puolueetonta, vapaaehtoista ja maksutonta jätevesineuvontaa sekä tietoa talousjätevesien käsittelyvelvollisuuksista ja mahdollisuuksista. Ympäristöministeriön tukeman neuvonnan avulla on edistetty ympäristönsuojelulain (527/2014) hajajätevesisäädösten toteutumista. Neuvonta on myös tukenut kunnallisia ja alueellisia ympäristöviranomaisia ympäristön tilan parantamiseen tähtäävissä toimissa. Hämeessä neuvonnan käytännöntyöstä ovat vastanneet Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Neuvontatyötä on tarkoitus jatkaa 31.10.2019 saakka.

 

Taustaa

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ovat pysyneet käytännössä muuttumattomina 1.1.2004 lähtien. Myöhemmillä säädöksillä on muutettu lähinnä puhdistusvaatimusten toteuttamiselle säädettyjä määräaikoja. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva viimeisin lainsäädäntöuudistus tuli voimaan 3.4.2017. Tässä yhteydessä jätevesien käsittelyvaatimukset siirrettiin asetuksesta lakiin ja säädöksiä selkeytettiin.

Merkittävin muutos koski puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoja, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on jätevesijärjestelmä uusittava, kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä.

 

Hajajätevesineuvonnan tilanne Hämeessä

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on tehty vuosien 2012-2018 aikana yhteensä yli 8 000 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä ja lähetetty kiinteistöille noin 15 000 kirjettä. Valtaosa neuvontakäynneistä on painottunut vakituisessa asuinkäytössä oleville kiinteistöille. Yleisneuvontaa on annettu kuluneen seitsemän vuoden aikana lähes 160:ssa tilaisuudessa. Tilaisuuksissa on tavoitettu yli 3 000 kiinteistönomistajaa. Lisäksi yleis- tai kiinteistökohtaista neuvontaa on annettu puhelimitse tai sähköpostitse useille sadoille kiinteistöjen omistajille.

 

Miltä saneeraustilanne näyttää Hämeessä?

Paikkatietoihin perustuvien arvioiden mukaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä sijaitsee viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sekä pohjavesi- ja ranta-alueilla noin 5 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Nämä kiinteistöt ovat määräaikaan (31.10.2019) sidotun jätevesiremontin piirissä. Hämeen neuvontahankkeista saatujen tulosten perusteella näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset arviolta noin 20-30 %.

Hämeessä on myös noin 20 000 ranta- ja pohjavesialueilla sekä viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevaa vapaa-ajan asuinrakennusta. Myös näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon 31.10.2019 mennessä. Neuvontahankkeista saatujen tulosten perusteella arviolta noin 60 % vapaa-ajan kiinteistöistä on vähäisen jäteveden piirissä ja täyttävät siten nykyisellään jätevesien käsittelyvaatimukset.

Hämeen jätevesineuvontahankkeista saadun palautteen perusteella haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajat ovat parin viime vuoden aikana aktivoituneet hankkimaan lisätietoa kiinteistönsä jätevesijärjestelmän saneeraustarpeesta määräajan lähestyessä. Käytännön muutostöiden osalta aktivoituminen ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi konkretisoitunut.

 

Neuvontaa vielä 2019 - määräaika lähestyy

Neuvontaa pyritään tarjoamaan kiinteistönomistajille 31.10.2019 asti, jolloin ympäristönsuojelulaissa annettu määräaika pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tehostamiseksi päättyy. Vuoden 2019 neuvonnassa keskitytään pääosin yleisneuvonnan tarjoamiseen erilaisissa kesä- ja yleisötapahtumissa. Neuvojiin voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostitse, jos oman kiinteistön jätevesien käsittely mietityttää. Puutteellisesti toimivan jätevesijärjestelmän ennättää vielä kunnostaa määräaikaan mennessä. Lisätietoja saa neuvontaorganisaatioiden internet-sivuilta:

Kanta-Häme sekä Kärkölän ja entisen Hämeenkosken kuntien alueet, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: https://kvvy.fi/yhdistys/jatevesi/

Päijät-Häme lukuun ottamatta Kärkölän ja entisen Hämeenkosken kuntien alueita, Kymijoen vesi ja ympäristö ry: http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet/neuvo-hajajatevesien-neuvontahanke/

 

Ajankohtaista hajajätevesistä muualla:

Hajajätevesi-säädösten siirtymäaika-alueet karttapalvelussa (ymparisto.fi)

Vesihuoltotulkki (ymparisto.fi)

www.ymparisto.fi/hajajatevesi (ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) (finlex.fi)

 

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 254, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa