Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin jätevesipuhdistamoista ja hulevesistä. Rahoitusta oli tarjolla 1,33 miljoonaa euroa. Haun painopiste oli viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Hankkeissa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä, etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle sekä testataan uusia laitteita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi.

Vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen kaupunkien vesistöistä on yksi ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Kaupunkivesiin liittyviä hankkeita hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

"Kaupunkien ja taajamien vesistöt, kuten järvet ja lammet, ovat lähiluontoa parhaimmillaan. Ne edistävät terveyttä ja virkistäytymistä rakennetussa ympäristössä ja niistä kannattaa pitää huolta", ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Rahoitetut hankkeet

Vemo

Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla Hankkeessa kartoitetaan haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua (sairaalat, teolliset toiminnot, pesulat ym.) kohdealueilla Mikkelin kaupungissa.

Tuensaaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, yhteishanke

Rahoitus: 280 000 euroa

Vantaanjoen PFAS-hanke

Hankkeessa selvitetään Vantaanjoen vesistön PFAS-yhdisteiden maantieteellinen ja ajallinen esiintyminen ja siinä tapahtuva vaihtelu niin luonnonvesien, pohjaveden, hulevesien, jätevesien kuin kalojen osalta

Tuensaaja: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Rahoitus: 86 936 euroa

Source Track

Hankkeessa kehitetään monikäyttöisiä ja skaalattavia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoille tulevan haitta-ainekuormituksen päästölähteiden tunnistamiseen.

Tuensaajat: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy, yhteishanke

Rahoitus: 125 000 euroa

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

 Hankkeessa tutkitaan uusia haitallisia aineita ja niiden käyttäytymistä suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

Tuensaaja: Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Rahoitus: 154 250 euroa

Tertiääripuhdistuksen innovaatiot laboratoriosta puhdistamoille

Hankkeessa tutkitaan Lappeenrannan-Lahden teknillisellä yliopistolla (LUT yliopisto) syntyneiden innovaatioiden toimivuutta jätevesien puhdistuksen ja ravinteiden talteenoton tehostamiseksi.

Tuensaaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Rahoitus: 295 335 euroa

PLÄTS- Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Etelä-Karjalan Keskussairaalan poistoviemärin yhteyteen sopiva, LUT-yliopistolla kehitettyyn plasmatekniikkaan perustuva laitteisto, jolla sairaalan jätevedestä poistetaan lääkejäämiä ennen vesien päätymistä viemäriverkkoon.

Tuensaaja: Flowrox Oy

Rahoitus: 45 860 euroa

Lue lisää: