Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Haettavana ympäristöalan valtionavustuksia vuodelle 2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vesihuolto; Yhdyskuntien vedenhankintaan ja viemäröintiin sekä jätevesien käsittelyyn ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin. Tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen ja kyläpuhdistamoihin. Lisätietoja: Minna Nummelin, p. 0295 022 917

Rakennusperinnön hoito; Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, ensisijaisesti valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä sijaitsevien tai kaavasuojeltujen kohteiden ja niiden ympäristön kunnossapitoon ja säilyttävään ulkopuoliseen korjaukseen perinteisillä materiaaleilla ja työmenetelmillä. Määrärahaa käytetään pääasiassa yksityisten omistajien avustamiseen arvokkaan rakennusperinnön säilymisen turvaamiseksi suojeluarvojen mukaisella tavalla. Lisätietoja: Päivikki Mäki, p. 0295 022 912.

Saariston ympäristönhoito; Saaristokunnille ja näiden kuntien jäsenille sekä myös yhdistyksille tai säätiöille saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista, maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Lisätietoja: Maarit Kaipiainen, p. 0295 022 874

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat; Kunnille ja vedenottajille tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja vanhojen suojelusuunnitelmien päivittämiseen. Lisätietoja: Sanna-Liisa Suojasto, p. 0295 022 946

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta; Järjestöille ja muille vastaaville haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen toimeenpanon edistämiseen tähtäävään yleiseen ja kiinteistökohtaisen jätevesineuvontaan. Lisätietoja:
Minna Nummelin, p. 0295 022 917 ja www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen: Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tukea suunnataan erityisesti heikentyneiden rannikkovesien ja jokien tilan parantamiseen. Lisätietoja: Ari Sallmén, p. 0295 022 937

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin hankkeisiin.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia: valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan; valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan; saaristoalueiden jätehuoltoon; aluearkkitehtitoimintaan; vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin; sekä virkistysalueiden hankintaan.

Hakemuslomakkeita saa internetistä osoitteesta:
www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset (Ympäristö), Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hakuaika päättyy 30.11.2014, paitsi vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisten yhteistyöhankkeiden osalta hakuaika päättyy 31.12.2014.


Alueellista tietoa