Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 400 hehtaaria vuonna 2019 (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2019 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä noin 400 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 140 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 260 hehtaaria. Nämä suojelutoimet kohdistuivat yhteensä 44 kiinteistöille ja perustuivat maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 372 hehtaaria, 39 kiinteistöä. METSO-ohjelman toteutuksessa suojelun painopisteenä olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät (234 ha), puustoiset suot ja soiden reunametsät (43 ha) sekä lehdot (18 ha).  METSO-ohjelman lisäksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita suojeltiin 30 hehtaaria. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Painopiste METSO- ja Helmi-ohjelmissa   

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja se tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden suojella metsiään korvausta vastaan. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaan, heidän haluunsa suojella metsiään ja niiden luontoarvoja. Ohjelma on saanut Etelä-Savossa hyvän vastaanoton maanomistajilta. Vuosina 2008-2019 Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt maanomistajien kanssa yhteensä 344 suojelusopimusta. METSO-ohjelmalla on suojeltu Etelä-Savossa metsää 4505 hehtaaria, mikä on noin 70 % ohjelmalle asetetusta tavoitteesta (6417 ha). Maakunnan metsätalousmaan pinta-ala on 1,24 milj. hehtaaria, josta METSO-ohjelman suojelutavoite on noin 0,5 %.

Sipilän Metso-metsää Kangasniemellä. Kuva: Markku Heikkinen

Vuonna 2020 luonnon monimuotoisuutta vahvistaa METSO-ohjelman lisäksi myös Helmi-elinympäristöohjelma. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja parannetaan heikentyneitä elinympäristöjä: soita, lintuvesiä ja –kosteikoita, perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta- ja vesiluontoa. Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Pitkän aikavälin tavoitteita valmistellaan vuoteen 2030 saakka.

Kuluvana vuonna suojellaan metsien lisäksi myös soita. Suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajat saavat siitä korvauksen. Neuvottelut aloitetaan jo selvitetyistä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista kohteista, joita ovat muun muassa soidensuojelun täydennysesityksen kohteet. Nämä asiantuntijaryhmän arvokkaiksi luokittelemat suot ovat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta arvokkaita, ja niiden mahdollinen suojelu tulisi selvittää vaihtoehtona metsätalouskäytölle. Suoluonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi soidensuojelu hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan luonnon monimuotoisuudella arvokkaita soita ja metsiä suojeltavaksi osana Helmi- ja METSO-ohjelmia. ELY-keskuksella on METSO-ohjelmassa melko kattavasti yhteistyösopimukset eri metsäorganisaatioiden kanssa. Metsänomistaja voi siten selvittää mahdollista suojeluasiaa myös metsäammattilaisen avustuksella, jotka avustavat tarvittaessa myös suojeluhakemuksen tekemisessä.

Linkit:

Lisätietoja:

METSO: Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175, markku.heikkinen(at)ely-keskus.fi

HELMI: Luonnonsuojeluasiantuntija Tiina Hämäläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4112, tiina.hamalainen(at)ely-keskus.fi

 

                                 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)