Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Savon vesiä kunnostettu tehokkaasti (Etelä-Savo) 

Etelä-Savon järvien tilaa parannettiin vuonna 2019 hoitokalastuksella ja vesikasveja niittämällä. Virtavesien kalataloudellisilla kunnostuksilla lisättiin uhanalaisen järvitaimenen lisääntymisalueita. Hajakuormituksen vesiensuojelua edistettiin muun muassa ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä ja koulutuksella. Riskinalaisia pohjavesiä on pyritty suojelemaan jatkamalla pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutusta. 

Hoitokalastuksella ja vesikasvien niitoilla järviä kuntoon 

Etelä-Savon järvien tilaa kohennettiin hoitokalastuksella ja vesikasveja niittämällä. Särkikaloja pyydystettiin muun muassa Mikkelin alapuolisella Saimaalla, Rantasalmen Pienellä Raudanvedellä ja Pertunmaan Pienivedellä sekä lukuisilla muilla järvillä. Hoitokalastussaalis oli viime vuonna yhteensä reilut 125 tonnia. Vesikasveja niitettiin Puruvedellä, Mikkelissä Launialanselällä sekä useissa pienemmissä kohteissa. Hoitokalastusta on tehty sekä ammattikalastajien toimesta että talkootyövoimin. 

Puulan ja Joroisvirran alueilla merkittäviä virtavesien kunnostushankkeita 

Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellisissa kunnostuksissa ennallistetaan jokiuomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. Kangasniemen Vuojakosken kalatien rakentamisella mahdollistetaan kalan kulku Vuojakosken yläpuolisiin järviin. Haastavien sääolosuhteiden takia on tänä talvena tehty lähinnä valmistelevia töitä ja varsinaisen kunnostustyön aloittaminen on siirretty syksyyn 2020. Kalatiesuunnittelua on tehty myös muualla maakunnassa, kuten Sulkavan Lohikoskella ja Puumalan Lieviskänkoskessa. Savonrannan Vuokalanreitin kunnostushanke toteutuu syksyllä 2020. Joroisvirran reitille suunnitellaan laajempaa hankekokonaisuutta virtavesien kunnostamiseksi. Liunan kalatien rakentamismahdollisuudet ja hyödyt on selvitetty. Pienempien virtavesien, kuten Enojoen, kunnostus talkootyönä on jo osin aloitettu ja työtä jatketaan tänä vuonna.  

Hajakuormituksen vesiensuojelua edistettiin ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä ja koulutuksella 

Maatalouden vesiensuojelua edistetään maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän tila- ja lohkotasolla toteutettavilla toimenpiteillä sekä ympäristösopimuksilla. Etelä-Savossa ympäristökorvauksen tilatason toimenpiteitä toteutetaan noin 86 %:ssa käytössä olevasta maatalousmaasta. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa ympäristönhoitonurmet ja ravinteiden kierrättäminen. Muun muassa suojavyöhykeala on viime vuosina ollut kasvussa. 

Maa- ja metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta pyritään hallitsemaan myös koulutus- ja neuvontahankkeilla. Viime vuonna päättyneitä hankkeita ovat mm. ProAgria Etelä-Savon hallinnoima Ravinnepiika-hanke sekä Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin -hanke. Hankkeet toteutuivat hyvin ja niihin osallistui runsas joukko maanomistajia. Metsäkeskuksen vetämässä Vesiensuojelun laatuloikka -hankeparissa kehitetään ja testataan paikkatietoon perustuvia mallinnusmenetelmiä ja aineistoja niin, että ne soveltuvat käytännön työkaluiksi metsätalouden vesiensuojelun suunnitteluun ja toteutukseen 

Vesiensuojelurakenteista yksi merkittävimmistä on Kerimäen Jouhenjoen-Kirkkorannan monitavoitekosteikko, jonka jälkihoitotyöt jatkuvat tänä vuonna. Puruvesi sisältyy FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kohdealueisiin. Puruveden kuormitetuimmilla valuma-alueilla tehdään myös metsätalouden vesiensuojelurakenteita. 

Osakaskunnilla ja kalatalousalueilla tärkeä rooli vesistöjen kunnostuksissa 

Vesistökunnostuksissa ja valuma-alueella tehtävissä toimenpiteissä vesialueen omistajilla, osakaskunnilla ja kalatalousalueilla, on merkittävä rooli. Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi helpottaa kalastusasioiden hoitoa ja vesiensuojelutyötä. Loppuvaiheessa olevassa Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla -hankkeessa on syntynyt suuria osakaskuntia muun muassa Puulalle, Kyyvedelle sekä Haukiveden pohjoisosiin. Uuden osakaskuntien yhdistymiseen, matkailun ja elinkeinotoiminnan edistämiseen sekä vesienhoidon tehostamiseen tähtäävän hankkeen valmistelu on käynnistynyt.  

Etelä-Savon kalatalousalueille laaditaan parhaillaan vesienhoitosuunnitelmia laajassa yhteistyössä Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä ja vesien hyvän tilan turvaamista. Suunnitelmat laaditaan vuoden 2021 kevääseen mennessä. Työtä ohjaa Etelä-Savon ELY-keskus. 

Pohjavesien suojelusuunnitelmia laadittu ja toteutettu 

Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutusta on jatkettu riskinalaisilla pohjavesialueilla, kuten Mikkelin kaupunkialueen pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuspumppauksilla. Haitta-ainepitoisuuksien kulkeutumista pohjavesissä on jatkettu seurannoilla eri puolilla maakuntaa. Pohjavesien suojelusuunnitelmat ovat valmistuneet Mäntyharjulla Majalammen ja Luuminniemen sekä Heinävedellä Polvijärven ja Suurisärkän pohjavesialueilla. 

Vesienhoitoon tarjolla rahoitusta ja asiantuntija-apua  

Rahoitusta ja asiantuntija-apua hankkeisiin on saatavilla monista eri lähteistä. Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä rahoituksen kokonaismäärä on aiempaa merkittävämpi ja tavoitteena on toimeenpanna vaikuttavia vesiensuojeluhankkeita. ELY-keskukset myöntävät vesienhoitoon tarkoitettuja määrärahoja vuosittain harkinnanvaraisina avustuksina myös pienempiin hankkeisiin. Avustuksia voi hakea loka-marraskuussa. Valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset antavat myös asiantuntija-apua vesienhoitoon liittyviin hankkeisiin. 

Linkit: 

Lisätietoja: 

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi 
 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)