Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän OX2 Wind Finland Oy:n Rajamäenkylän tuulivoima- ja voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

OX2 Wind Finland Oy suunnittelee hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa 57 voimalasta koostuva tuulivoimapuisto Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittava noin 20-26 km pituinen 400 kV:n ilmajohto. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), ja OX2 Wind Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan viittä eri toteutusvaihtoehtoa: hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi neljä eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimajohtoreitin osalta. Suunnitellut tuulivoimalat ovat maksimiteholtaan 10 megawattia, voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja napakorkeus enintään 200 metriä. Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee noin 5 km Karijoen keskustaajamasta kaakkoon ja noin 8 km Isojoen keskustaajamasta pohjoiseen. Voimajohdon neljä eri reittivaihtoehtoa kulkevat tuulivoimapuistosta Isojoen, Kauhajoen ja Honkajoen kuntien kautta. YVA-menettelyn rinnalla on meneillään alueen osayleiskaavan laatiminen.

Arviointiselostuksesta saatiin 27 viranomaisten, yhdistysten ja yritysten kannanottoa ja 13 yksityisten jättämää mielipidettä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän arviointiselostuksesta.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta, välkkeestä sekä voimaloiden vaikutuksista maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Voimalinjan osalta vähiten vaikutuksia on katsottu olevan sähkönsiirtovaihtoehdolla 1, vaikkakin sen vaikutukset mm. kulttuuriympäristökohteisiin ovat suuremmat kuin muilla sähkönsiirtovaihtoehdoilla. Hanke kokonaisuudessaan on perustellun päätelmän mukaan toteuttamiskelpoinen, kun jatkosuunnittelussa otetaan huomioon esitetyt lievennystoimenpiteet.

ELY-keskus edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa edelleen tarkempaa selvitystä hankkeen vaikutuksista Lapväärtinjokilaakson Natura-alueeseen. Vaikutusten pienentämiseksi tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota vesien johtamisen reitteihin, vesiensuojelurakenteisiin, uomien ylistyskohtien rakenteisiin sekä töiden suoritusaikaan. Myös maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655
  • Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala puh. 0295 027 828

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)