Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Juthskogenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

JWP Juthskogs Wind Park Ab suunnittelee 19–22 tuulivoimalan rakentamista Juthskogenin alueelle, joka sijaitsee noin kymmenen kilometriä Maalahden kunnan keskustasta kaakkoon valtatie 8:n ja sen länsipuolella kulkevan Ribäcksvägenin välisellä alueella.

Suunniteltavien voimaloiden yksikköteho on 6-8 MW ja hankkeen kokonaisteho 133 - 169 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 275–300 metriä ja roottorin halkaisija 180–200 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan mm. huoltoteitä, maakaapeleita ja sähköasema. Hankkeen sähkönsiirron osalta on esitetty kahta eri linjausvaihtoehtoa. 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. Yhtiö on toimittanut 29.1.2020 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 27 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat erityisesti maisemaan, ihmisiin ja linnustoon. Maisemavaikutukset kohdistuvat erityisesti hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalle Övermalax-Åminnen valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, kun taas ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävimmät Juthskogenin ja muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden väliin sijoittuville Ribäckenin ja Björknäsin kylille. Linnustoon kohdistuvien johtopäätösten tekemistä vaikeutti mm. suurten päiväpetolintujen reviireihin liittyneet epävarmuustekijät. Yhteysviranomainen edellyttääkin hankkeen jatkotyössä tarkentamaan erityisesti merikotkaan kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Arvioitavista toteutusvaihtoehdoista kaksi oli Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavan 2 mukaista tuulivoima-aluetta laajempia ja yksi maakuntakaavan mukainen. YVA-yhteysviranomainen piti maakuntakaavan mukaista vaihtoehtoa ympäristövaikutusten kannalta toteutuskelpoisimpana. Sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta ei voitu arvioida ympäristövaikutuksiltaan toteutuskelpoisinta vaihtoehtoa, koska toisen sähkönsiirtovaihtoehdon osalta selvitykset olivat osittain puutteelliset.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)