Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Halsuan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa ovat suunnittelemassa hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa tuulivoimapuisto Halsuan kunnan alueelle. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), ja hanketoimijat ovat toimittaneet ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Halsuan kunnan itäosassa Halsuan ja Lestijärven taajamien välissä. Tuulivoimahanke koostuu kahdesta hankealueesta: Kannisto ja Honkakangas. Arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli nollavaihtoehtoa. Laajemmassa VE1 vaihtoehdossa tarkastellaan 54 voimalan sijoittamista 8700 hehtaarin alueelle, ja suppeammassa VE2 vaihtoehdossa 33 voimalan sijoittamista 3600 hehtaarin alueelle. Suunnitellut tuulivoimalat ovat maksimiteholtaan 10 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Sähköliityntä tulisi hankealueen poikki kulkevaan 400 kV:n Lestijärvi-Alajärvi –voimajohtoon. YVA-menettelyn rinnalla on meneillään alueen osayleiskaavan laatiminen.

Arviointiselostuksesta saatiin 29 viranomaisten ja yhdistysten kannanottoa sekä kahdeksan yksityisten jättämää mielipidettä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 31.3.2020 antanut yhteysviranomaisen lausunnon arviointiselostuksesta. ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta, välkkeestä sekä voimaloiden vaikutuksista alueen luonnonympäristöön. Vaihtoehdolla VE1 on tunnistettu suuremmat vaikutukset maakotkareviireihin sekä metsäpeurapopulaatioon, mikä heikentää vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuutta sellaisenaan. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on katsottu vaihtoehdolla VE2 olevan vähäisemmät vaikutukset. Edellä mainitun johdosta yhteysviranomainen näkee vaihtoehdon VE2 ympäristövaikutusten olevan selvästi vaihtoehtoa VE1 vähäisemmät. ELY-keskus edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa edelleen tarkempaa selvitystä hankkeen vaikutuksista alueen metsäpeurapopulaatioon.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/halsuatuuliYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 027 655
  • Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala puh. 0295 027 828

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)