Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon Pohjanmaan liitolle koskien Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan vaikutuksia Natura 2000-alueisiin (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.2.2013 ehdotuksen uusiutuvia energiavaroja ja niiden sijoittumista Pohjanmaalla koskevaksi vaihemaakuntakaavaksi. Ehdotukseen sisältyy 33 erillistä tuulivoima-aluetta, joiden pinta-ala on noin 470 neliökilometriä.

Vaihemaakuntakaavasta on laadittu Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Se kohdentui erityisesti neljääntoista tuulivoima-alueeseen. Arvioinnissa tarkasteltiin vaihemaakuntakaavan vaikutuksia luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin, lintudirektiivin liitteen I lajeihin, sekä lintudirektiivin 4.2 artiklan tarkoittamiin muuttolintuihin. Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausunnon arvioinnista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja maanomistajilta.

ELY-keskus päätyy Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa siihen, että vaihekaavasta tulisi poistaa yhdeksän tuulivoima-aluetta kokonaan ja yksi osittain. Kyseiset tuulivoima-alueet sijaitsevat rannikolla erityisesti Suupohjan alueella, mutta myös Merenkurkun eteläpuolella Maalahdessa ja Korsnäsissä. Perusteena ovat kaavan merkittävät vaikutukset linnustolle, erityisesti merikotkalle. Sen sijaan ELY-keskus katsoo, että maakuntakaavan tuulivoima-alueista ei aiheutune merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden luontodirektiivin luontotyypeille ja lajeille.

Pohjanmaan rannikko on kansallisesti erittäin merkittävä muuttokäytävä useille lintulajeille. Muuttolintutiheydet ovat keskimääräistä suurempia maakunnan eteläosassa Suupohjan rannikolla. Lintumäärät ovat suuria myös Merenkurkussa, mutta laaja saaristo hajauttaa muuttoa ja lintutiheydet ovat matalampia. Pohjanmaalla on useita valtakunnallisesti merkittäviä lintudirektiivin liitteen I sekä muiden lajien kerääntymisalueita. Kerääntymisalueilla ruokailu- ja lepäilypaikkojen väliset lennot lisäävät törmäysriskiä.

Suupohjan alueella on keskeinen merkitys myös tarkasteltaessa tuulivoimatuotannon vaikutuksia koko Suomen mittakaavassa. Monien suurten, tuulivoimalle herkkien lintujen muuttoreitit kulkevat pitkin rannikkoa niin Satakuntaan, Keski- kuin Pohjois-Pohjanmaallekin suunniteltujen tuulivoima-alueiden kautta ja näin ollen niihin kohdistuvat vaikutukset kertautuvat. Suupohjan alueelle suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet muodostavat kuitenkin aivan erityisen tihentymän ja siinä mielessä koko muuttoreitin kriittisen kohdan. Suurin laskennallinen kuolleisuus kohdistuu joutseneen, metsähanheen, kurkeen ja merihanheen.

Pohjanmaan tuulivoimavaihekaavan merkittävimmät vaikutukset linnustolle muodostuvat epäsuorasti yhteisvaikutusten kautta. Mikäli kaikki tuulivoimavaraukset toteutuisivat, on mahdollista että merikotkalle aiheutuu merkittäviä populaatiotason vaikutuksia. Tätä kautta vaikutukset kohdentuisivat myös suoraan tai epäsuorasti Natura-alueilla pesiviin yksilöihin saattaen merkittävästi heikentää useiden Natura-alueiden suojeluperusteena olevan merikotkan populaatiota.

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että seuraavat tuulivoima-alueet eivät sovellu luontovaikutustensa takia tuulivoimatuotantoon: Långmarken (Kristiinankaupunki, Närpiö), Gillermossen (Kristiinankaupunki, Närpiö), Blaxnäs (Närpiö), Västervik (Kristiinankaupunki), Arstu (Kristiinankaupunki), Metsälä-Norrvikenin pohjoisosa (Kristiinankaupunki), Peninkylä (Kristiinankaupunki), Bredåsen (Närpes), Sidlandet (Maalahti) ja Moikipää Korsnäs, Maalahti).)

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola, puh. 0295 027 920, leena.rinkineva-kantola@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa