Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus esittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kunnille yli tuhannen pakolaisen vastaanottamista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa ja osa heistä saa oleskeluluvan. Lisäksi Suomi ottaa vastaan tänä vuonna 750 kiintiöpakolaista.  Vuonna 2016 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille tulee voida sijoittaa yhteensä 1078 pakolaista. Määrä on moninkertainen aiempiin vuosiin nähden.  Alueella tarvitaankin nyt paljon uusia kuntia mukaan vastaanottotoimintaan. Uusien kuntien lisäksi jo nyt pakolaisia vastaanottavia kuntia pyydetään lisäämään vastaanotettavien pakolaisten määrää. Pakolaisten aktiivinen vastaanotto eli kuntapaikkojen myöntäminen on kunnille vapaaehtoista. ELY-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta koituvia kuluja.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset ovat lähettäneet alueen kuntiin kirjeen, jossa esitetään kunnille vastuujakoa alueelle sijoitettavien pakolaisten vastaanottamisessa. ELY-keskusten tehtäviin kuuluu neuvotella kuntien kanssa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten  sijoittamisesta. Kuntapaikan myöntävä kunta järjestää oleskeluluvan saaneiden pakolaisten vastaanoton (mm. asunnon) ja huolehtii osaltaan kotouttamisesta suunnitelmallisesti alusta alkaen. Osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin myös itsenäisesti, vaikka kunta ei olisi tehnytkään päätöstä vastaanottaa pakolaisia. Tällöinkin kunta on vastuussa kotouttamisesta.

Vastaanotettavien pakolaisten lukumäärästä (ns. kuntapaikoista) ja vastaanoton ajankohdasta sovitaan erikseen kunnan kanssa. Pakolaisten kuntaan sijoittaminen perustuu kunnan ja ELY-keskuksen väliseen sopimukseen, jonka nojalla ELY-keskus korvaa kunnalle pakolaisista aiheutuvia kustannuksia. Pakolaisista maksetaan kunnalle myös valtionosuuksia muiden kuntalaisten tapaan. Edellytyksenä vastaanottosopimuksen tekemiseen ja korvausten maksamiseen on paitsi sopimus, myös kunnassa voimassa oleva kotouttamislain mukainen kotouttamisohjelma.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset toivovat, että kunnat tulisivat laajasti mukaan vastaanottotyöhön. Kun vastaanottavia kuntia on paljon, mikään yksittäinen kunta ei joudu kantamaan yksin liian suurta osaa vastaanotosta. Jos kuntapaikkoja ei saada, pakolaisten ainoana mahdollisuutena on muuttaa kuntiin itsenäisesti. Kunnat voivat myös tehdä yhteistyötä naapurikunnan tai seutukunnan kanssa vastaanotossa. ELY-keskukset sekä työ- ja elinkeinoministeriö tukevat kuntien kotouttamistyötä ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen keinoin.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset esittävät kunnille neuvottelujen käynnistämistä pakolaisten vastaanottamisesta. Vastaanotettavana voi olla sekä kiintiöpakolaisia että turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneita pakolaisia. Monille kunnille pakolaisten vastaanotto on uusi asia, joten riittävän tiedon saamisen takaamiseksi ELY-keskus käy kunnissa kertomassa aiheesta. ELY-keskus on lisäksi esittänyt osalle kuntia erityisenä ryhmänä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten vastaanottamista.

Alueen kunnista Suomussalmi ja Utajärvi ovat jo tehneet uusina kuntina päätöksen vastaanottaa pakolaisia vuonna 2016. ELY-keskukset esittävät kyseisille kunnille kiitoksen asian vastuullisesta käsittelystä ja toivovat niiden esimerkin rohkaisevan muita kuntia vastaanottoa käsiteltäessä. Viime vuosina pakolaisia ovat ottaneet vastaan Siikajoen kunta sekä Kajaanin, Kuusamon, Oulun ja Pudasjärven kaupungit. Pudasjärvellä sijaitsee lisäksi alueen ainoa alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö. Näistä aiemmin vastaanottotyötä tehneistä kunnista saa tietoa siitä, miten vastaanottotyö on käytännössä sujunut ja mitä asioita kunnan tulisi päätöksenteossaan huomioida.

Lisätietoja:  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä (hanna.maatta@ely-keskus.fi), puh.0295 038 076.

Kainuun ELY-keskus:  kehittämispäällikkö Osmo Ohtonen (osmo.ohtonen@ely-keskus.fi), puh.0295 023 576.


Alueellista tietoa