Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskus edellyttää tehokkaampia toimenpiteitä Tampereen Ruskon jätteenkäsittelylaitokselta ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi (Pirkanmaa)

Delete Finland Oy:n Tampereen Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen piha-alueella paloi 11.5.2020 metallijätettä sisältävä kasa. Palo aiheutti ympäristöön merkittäviä ja ihmisille vaarallisia hajuhaittoja, jonka vuoksi pelastuslaitos joutui evakuoimaan asukkaita läheisen Lintuhytin asuinalueelta.

Jätteenkäsittelylaitoksella on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 myöntämä ympäristölupa, jonka noudattamista Pirkanmaan ELY-keskus valvoo. Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt tarkastuksen laitokselle 12.5.2020 ja on antanut Delete Finland Oy:lle 15.5.2020 kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin ympäristölle ja ihmisille vaaraa aiheuttavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Lisäksi ELY-keskus on kehottanut Delete Finland Oy:tä saattamaan toimintansa vastaamaan ympäristöluvan määräyksiä.

ELY-keskus on puuttunut luvanvastaiseen toimintaan vuodesta 2017 lähtien

Jätteiden pitkäaikaisesta ja luvan vastaisesta varastoinnista on aiheutunut toistuvaa hajuhaittaa sekä roskaantumista, joista on tullut vuosien 2017-2020 aikana yhteensä satoja yleisöilmoituksia.

- Laitoksella on tapahtunut vuosien 2018-2020 aikana myös useita häiriötilanteita (kyty- ja tulipaloja), jotka ovat pääosin liittyneet jätteiden luvanvastaiseen ja pitkittyneeseen varastointiin. Piha-alueella varastoitujen jätekasojen suuret koot ovat paikoin myös hidastaneet kyty- ja tulipalojen sammuttamista, josta on aiheutunut pitkittynyttä ja kohtuutonta haju- ja viihtyisyyshaittaa lähialueen asukkaille, toteaa ylitarkastaja Emmi Pajunen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ympäristöluvan vastainen jätteen varastointi piha-alueella on jatkunut Pirkanmaan ELY-keskuksen antamista kehotuksista huolimatta vuodesta 2017 lähtien ja ELY-keskus on antanut tilanteen vuoksi Delete Finland Oy:lle hallintopakkopäätöksen 22.3.2019. Delete Finland Oy on valittanut hallintopakkopäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Delete Finland Oy on poistanut ympäristöluvan vastaista jätettä piha-alueelta hallintopakon jälkeen, mutta toimintaa ei ole saatettu luvan mukaiseksi määräaikaan (1.6.2019) mennessä. Sen vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus on 28.6.2019 antamallaan päätöksellä määrännyt uhkasakon maksettavaksi. Delete Finland Oy on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Jätteiden varastointia on seurattu tihennetyin tarkastuksin ja viimeisen tarkastus on tehty 12.5.2020.

- Piha-alueella on ollut edelleen varastoituna 4000-5000 tonnia luvanvastaisia jätteitä, Pajunen jatkaa.

Jotta laitoksen toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia saadaan vähennettyä ja häiriötilanteita ennaltaehkäistyä, ELY-keskus on 15.5.2020 edellyttänyt Delete Finland Oy:tä tehostamaan vastaanotettavien jätekuormien tarkkailua ja ulkona varastoitavien jätteiden esikäsittelyä, pienentämään jätekasojen kokoa ja suurentamaan niiden välistä etäisyyttä (korkeus max 4 m, etäisyys vähintään 5 m). Lisäksi edellytetään mm. rajoittamaan vastaanotettavien jätteiden määrää.

Kesäkuun 2020 loppuun mennessä Delete Finland Oy:tä on edellytetty teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla jätekasojen koon ja määrän selvitys, hajun leviämistä koskeva selvitys sekä toimittamaan suunnitelma jätteiden varastoinnista. Ympäristömelun leviämismallli, meluselvitykset ja pölyselvitys on edellytetty teettämään 15.9.2020 mennessä.  Edellä mainitut selvitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka voi niiden perusteella muuttaa ympäristöluvan määräyksiä.

- Mikäli Delete Finland Oy ei pysty saattamaan laitoksen toimintaa ympäristöluvan mukaiseksi edellä edellytetyn mukaisesti, tulee sen hakea ympäristöluvan muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta, toteaa Pajunen.

Tulipalon aiheuttamia ympäristövaikutuksia selvitetään

Jätteenkäsittelylaitoksella 11.5.2020 tapahtuneen tulipalon vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus on velvoittanut Delete Finland Oy:tä selvittämään tulipalosta aiheutuneita vaikutuksia maaperään ja lähiojiin näytteenoton avulla. Lisäksi on edellytetty päivittämään laitoksen ennaltavarautumissuunnitelmaa tulipalojen ennaltaehkäisyn osalta.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Emmi Pajunen, puh. 0295 021 381, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)