Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA-selostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

YVA-menettely on hankkeessa toiminut suunnittelun välineenä. Saaduissa palautteissa tuodaan esiin näkökohtia eri vaihtoehdoista. Laaditun arvioinnin, saatujen lausuntojen ja yhteysviranomaisen lausunnon perusteella hankkeen vaihtoehtoisista linjauksista on löydettävissä ympäristön kannalta parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Säteilyturvakeskus toteaa lausunnossaan, ettei ole huomautettavaa arviointiselostukseen eikä STUK näe ristiriitaa arviointiselostuksen ja ydinturvallisuutta koskevien vaatimusten välillä.

Muodostettu uusi vaihtoehto A1 voimalaitokselta valtatie 8 yli tarjoaa vaikutusten arvioinnille ja ratkaisun valinnalle tarpeellista tietoa. Selostuksen mukaan Hanhikiven niemellä vaihtoehto A1 tukeutuu laitostiehen ja siten hyödyntää olemassa olevaa rakennetta. Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohdot ovat A1 vaihtoehdossa maankäytöllisesti enemmän yhdessä ja kauempana linjan eteläpuolen suojeluarvoista; A1 vaihtoehto on myös Markanrämeen kallionlouhinnan näkökulmasta parempi ratkaisu. Voimajohtojen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon säteilyturvakeskuksen lausunto, jonka mukaan pylväsrakennetta valittaessa tulee ottaa huomioon myös ydinturvallisuus niin, etteivät korkeat ajoneuvot (nosturit, erikoiskuljetukset) voi vaurioittaa voimajohtoja.

Arviointiselostuksessa katsotaan, että voimajohto aiheuttaa asutukselle muutamassa yksittäisessä kohteessa kohtalaista haittaa (voimajohto-osuudet A1, FI(G), FE (Pyhäjoen ylityksen pohjoispuoli) ja FE(FE2)). Erot toteutusvaihtoehtojen osalta ovat vähäisiä ja kaikki reittivaihtoehdot ovat ihmisten elinolojen näkökulmasta toteutuskelpoisia. Jatkosuunnittelussa on huomioitava erityisesti lähimmät asuinrakennukset ja mahdollisuudet niihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.

Yhteysviranomainen on poiminut lausuntoonsa museoviraston keskeiset vaatimukset kiinteiden muinaisjäännösten turvaamiseksi. Ne on syytä ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Maukarinkankaan tuulivoimahankkeen ja Hanhikivi 1 ydinlaitoksen voimajohtojen yhteensovittaminen tulee ratkaista mahdollisimman pian.

Arviointiselostuksen mukaan johtoreittien varrelle sijoittuu lukuisia luontoarvokohteita. Nämä tuodaan arviointiselostuksessa havainnollisesti esiin kartta- ja ilmakuvatarkasteluna ja kerrotaan kohteen ominaisuuksista sekä miten hanke vaihtoehtoineen kohteisiin vaikuttaa. Voimajohdot osin sivuavat arvokohteita, osin kulkevat niiden yli. Yhteysviranomainen toteaa arviointimenettelyn olevan riittävää ja vaikutusten arvioinnin tarjoavan toteuttamiskelpoisten ratkaisujen valinnalle perustan.

Hanhikiven niemi sijoittuu Perämeren rannikolla sellaiselle alueelle, missä havaitaan alueellisesti suurimpia lintumääriä kevään ja syksyn muuttokaudella ja rannikkolinja ohjaa alueella liikkuvien lintujen liikkeitä voimakkaasti vuoden ympäri. Niemen ympärille sijoittuu lintujen alueellisesti merkittäviä lepäilyalueita ja pesimisalueita, jolloin lintuja liikkuu alueella enemmän kuin muualla rannikko-alueilla. Hanhikiven niemellä voimajohdot on tarkoitus rakentaa mahdollisimman matalana rakenteena haitallisten linnustovaikutusten vähentämiseksi ja voimajohdot suunnitellaan merkittävän näkyviksi. Muuttokaudella alueella liikkuvista lajeista etenkin laulujoutsenella arvioidaan olevan riski törmätä johtimiin, koska laji lepäilee Hanhikiven niemeä ympäröivillä merenlahdilla ja muuttaa usein runsaslukuisena ja matalalla niemen yli. Selostuksen mukaan johtimet merkittäisiin näkyviksi myös yöllä muuttaville linnuille (esimerkiksi laulujoutsen) UV-valoa heijastavilla ratkaisuilla. Lisäksi 400 ja 110 kilovoltin voimajohtojen virtajohtimet on suunniteltu sijoittuvaksi mahdollisimman hyvin samaan tasoon. Yhteysviranomainen näkee nämä haitallisten vaikutusten lievennyskeinot perustelluiksi.

Selostuksen mukaan suurin osa lintujen törmäyksistä voimajohtoihin tapahtuisi todennäköisesti niillä alueilla Hanhikiven niemellä, jossa lintujen liikkuminen on runsainta eli Hietakarinlahden ja Heinikarinlammen välisellä alueella. Yhteysviranomainen toteaa, että voimajohdoilla olisi vaikutuksia sekä pesimä- että muuttolinnustoon. Vaikutusten luonnetta, suuruutta ja merkittävyyttä arvioidaan selostuksessa uskottavasti ja johtopäätökset ovat oikeita tai ainakin oikeansuuntaisia. ELY-keskus antaa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman lausuntonsa laaditusta Natura-arvioinnista erikseen.

Yhteysviranomainen toteaa arvioinnin ja siihen saadun Metsähallituksen lausunnon tarjoavan jatkosuunnitteluun hyvän aineiston johtokäytävän linjaamiseksi haitattomimmalla tavalla Palosaaren riistanhoidon koulutus- ja mallialueen tuntumassa. Alavaihtoehto D1 näyttää olevan kanalintujen ja alueen opetuskäytön kannalta selvästi parempi vaihtoehto kuin vaihtoehto D. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon Metsähallituksen lausunnossaan esittämät haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot.

Liito-oravan kannalta merkitykselliset kohteet on tunnistettu ja vaikutukset arvioitu. Itäisin vaihtoehto on haitallisin, sillä olisi suoria haitallisia vaikutuksia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Luonnonsuojelulain poikkeusluvan tarve on olemassa, kun pesäpuita jouduttaisiin poistamaan, lajin elinympäristö pirstoutuisi ja pienenisi oleellisesti pinta-alaltaan.

Metsähallitus on ennen arviointiselostuksen valmistumista tarkentanut tietoja Pitkäsnevan suojelumetsien asemasta ja suojelutavoitteista ja Fingrid Oyj on katsonut tarkoituksenmukaiseksi tehdä voimajohtoreittiin muutos Pitkäsnevan suojelumetsän kohdalla. Pitkäsnevan suojelumetsät on Metsähallituksen mukaan YVA-selostuksessa otettu riittävästi huomioon.

Voimajohtojen harustetut pylväät voidaan perustaa valtakunnallisesti arvokkaalla Kettukaaret-Mörönkalliot kallioalueella ankkuroimalla, joten rakentamisen yhteydessä ei suoriteta louhintoja ja vaikutukset kallioiden geologisiin arvoihin jäävät vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Yhteysviranomainen katsoo, että voimajohto voidaan linjata esitetyllä tavalla ottamalla rakentamistöissä huomioon valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen geologisten arvojen säilymistavoitteet.

Merkittävimmät haitallisten vaikutusten lieventämiskohteet on tunnistettu ja menettelyt ovat oikeita. Kun jatkosuunnittelussa ollaan yhteydessä maanomistajiin, saadaan myös heiltä näkökohtia haittojen lieventämiseksi.

Yhteysviranomainen katsoo suunnitellut seurantatoimet tarpeellisiksi. Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (palautekysely) ja Hanhikiven niemen linnustonseuranta ovat keskeisimmät seurattavat asiat.

Laadittu ympäristövaikutusten arviointi tarjoaa riittävät tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden ratkaisuun.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski ja Pasi Saari, puh. 030 395 5000., etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fennovoima Oy, Marjaana Vainio-Mattila, puh. 020 757 9200, etunimi.sukunimi@fennovoima.fi


Hanke: Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavat voimajohdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavia 2x400 ja 2x110 kilovoltin voimajohtoja. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle. Tarkasteltavan 2x400 kilovoltin voimajohtoyhteyden pituus on noin 51 kilometriä ja 2x110 kilovoltin voimajohtoyhteyden pituus noin 40 kilometriä. Voimajohtohankkeen taustalla on Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen Pyhäjoelle.

Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirron kehitystarpeet. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu ja kehittämis- sekä liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana.

Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että liityntä mahdollistaa ydinvoimalaitoksen turvallisen toiminnan ja että laitos pystyy syöttämään tuottamansa sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa. Ydinvoimalaitoksen sähköverkkoon liittämistä varten varaudutaan rakentamaan kaksi 400 kilovoltin voimajohtoa Hanhikiven niemen ydinvoimalaitokselta Raahen Lumimetsään. Kahta voimajohtoa edellytetään myös voimajohtojen ja sähköasemalaitteiden huolto- ja kunnossapitotöiden toteuttamiseksi ilman pitkiä tuotantokatkoksia. Ydinvoimalaitoksen varasähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan lisäksi erillinen, kahden 110 kilovoltin voimajohdon sähkön-siirtoyhteys ydinvoimalaitokselta Keskikylään (Pyhäjoki) ja edelleen Keskikylästä Jylkkään (Kalajoki). Voimajohtoreittien erillisyys liittyy ydinturvallisuusviranomaisten asettamiin vaatimuksiin. Osa voimajohdoista tulee Fennovoiman liittymisjohdoiksi ja osa Fingridin kantaverkoksi.


Alueellista tietoa