Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia vuodelle 2017 (Uusimaa)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Uudenmaan ELY-keskus). ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Hakemukset tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle 30.11.2016 mennessä.


Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten että niiden välittömän ympäristön korjaamiseen ja kunnossapitoon. Avustusta voidaan myöntää myös muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja yhteisöt.


Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppauksiin.

Uudellamaalla saariston ympäristönhoitoavustuksen piiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Inkoon, Loviisan, Porvoon, Raaseporin ja Sipoon ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret.

Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet, joihin on kiinteä tieyhteys:

 • Suvisaaristo (Espoo)
 • Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Sävö (Inkoo)
 • Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää ja Gäddbergsö (Loviisa)
 • Emäsalo, Vässölandet, Tirmo ja Fagersta (Porvoo)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa (Raasepori)
 • Kitö ja Löparö (Sipoo)


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.


Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2017 esitettyjä periaatteita.

Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteet

Vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma sisältää laajan joukon toimenpiteitä ja niitä tukevia ohjauskeinoja, joiden tavoitteena on merien sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen. Toimenpiteiden toteutus edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimia.

Uudenmaan ELY-keskus voi myöntää avustusta vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue tai kunta.


Vesistön käytön ja tilan parantaminen

Avustuksia voidaan myöntää Uudenmaan alueella yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, edistää vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tarkemmin avustuksen myöntämisen edellytykset ja avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustuksen saamiseksi hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue tai kunta.

Kalataloudelliset kunnostukset

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016 - 2021.

Tuusulanjärven säännöstelypadolle ja sen yhteyteen rakennetulle kalatielle myönnettiin viime vuonna avustusta. Pato saneerattiin ja samalla rakennettiin kalatie. Kuva Olli Jaakonaho.


Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2016 ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Aikaisemmin toimitetut vuotta 2017 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesien kunnostushankkeiden osalta noudatetaan myös valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2016. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.


Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta

Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Uudenmaan alueella Uudenmaan ELY-keskuksesta. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevia hakulomakkeita ja ohjeita – myös kalataloudelliset kunnostukset – on saatavissa myös ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi  > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue, Avustuksista kalataloudellisiin kunnostuksiin saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Rakennusperinnön hoito

 • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

 • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

 • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

 • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

 • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

 • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

 • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080

 

 

 


Alueellista tietoa