Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen valitus Kiinteistö Oy Ylätorin rakennusluvasta Vaasassa (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on, Museovirastoa kuultuaan, valittanut Kiinteistö Oy Ylätorin rakennusluvasta. Rakennuslupa koskee Vaasan keskustassa nk. Rewell Centerin laajennusta ja julkisivun muutosta. Muutoksen tarkoituksena on rakentaa kiinteistön Vaasan kauppatorin puoleinen yksikerroksinen avoin arkadi osaksi liiketiloja.

Alueella on voimassa Vaasan kaupunginvaltuuston 17.6.2002 hyväksymä asemakaava Nro 890, jossa Viljo Revellin suunnittelema vuosien 1958 - 1963 aikana rakennettu Vaasan Keskuskortteli/ Rewell Center on osoitettu suojeltavaksi korttelialueeksi kaavamääräyksellä s-10 (rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas korttelialue. Korjaus ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen, rakenteiden, julkisivujen tai alkuperäisten detaljien rakennustaiteellisia ja rakennusteknisiä arvoja. Lisärakentamisen yhteydessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että rakentaminen sopeutuu kokonaisuuteen. Korjaustöiden yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä palauttamaan kohteen alkuperäinen luonne. Muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisten lausunto).

Museoviraston rakennusluvasta 17.10.2016 antamassa lausunnossa todetaan vaasalaisen -arkkitehti Viljo Revellin olevan Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia 1950- ja 1960-lukujen arkkitehteja ja että rakennuskokonaisuudella on Viljo Revelin tuotannossa merkittävää kansallista merkitystä. Museovirasto toteaa lausunnossaan hankkeesta muun muassa seuraavaa:

" Rewell-Centeriin kohdistuvia muutossuunnitelmia arvioitaessa tulee ottaa huomioon kohteen merkitys kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluvan 1950- ja 1960-lukujen suomalaisarkkitehdin tuotannossa ja sen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja paikallinen arvo, sekä arkkitehtuurihistorian kannalta valtakunnallisesti huomattava merkitys.

Museoviraston näkemyksen mukaan nyt rakennusluvan saanutta suunnitelmaa ei tulisi toteuttaa. Suunnitelma muuttaisi julkisivun keskeistä suunnitteluperiaatetta. Katutasokerroksen sisennys tulisi säilyttää sisennettynä. Arkadikäytävällä on olennainen merkitys myös kaupunkiympäristön kannalta".  

Museoviraston lausuntoon tukeutuen ELY-keskus katsoo, että myönnetty rakennuslupa on voimassa olevan asemakaavan suojelumääräyksen vastainen, minkä johdosta rakennuslupaa ei ole voitu myöntää ilman asemakaavan muutosta tai poikkeamista voimassa olevan asemakaavan määräyksestä.

Valmistelun yhteydessä ei ole myöskään MRL 133 § mukaisesti kuultu naapureita, vaikka lupa koski sekä rakennusoikeuden ylittämistä että merkittävää poikkeamista rakennuksen suojelumääräyksestä, millä kohteen kaupunkikuvallinen arvo huomioiden saattaa olla vaikutusta naapurien etuun tai mahdollisuuksiin käyttää ja hyödyntää omia kiinteistöjään.

Lisätietoja:

  • Juhani Hallasmaa
    Ylitarkastaja
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 458

 


Alueellista tietoa