Navigointivalikko

Alueellista tietoa

ELY-keskuksen kautta Hämeen maakuntiin vuonna 2019 runsaat 83 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehitykseen suunnattiin vuonna 2019 kaikkiaan 83,3 miljoonaa euroa. Eniten kokonaisuudesta kohdistui työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen. Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksiä tuettiin erilaisin rahoitustoimenpitein 25,5 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2019 rahoituskatsauksesta.

Osaamisen kehittämisellä ratkaisuja kohtaantoon ja starttirahalla uusia yrityksiä

Hämäläisillä yrityksillä oli edelleen tarvetta palkata uusia työntekijöitä ja kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista. Uusia työntekijöitä koulutettiin 27 yritykseen 105, yhteensä 0,31 miljoonalla eurolla. Henkilöstölle räätälöityä koulutusta myönnettiin 10 yritykselle yhteensä noin 74 000 eurolla. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta TE-toimiston työnhakijoille hankittiin 1,2 miljoonalla.

- Koulutukset suunniteltiin työelämälähtöisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen tarpeisiin ja niitä järjestettiin mm. tekniikka-, teollisuus- ja palvelualoille, Hämeen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen kertoo.

Kaikkiaan työvoimakoulutuksia eli yhteishankintakoulutuksia, ammatillisia työvoimakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia hankittiin noin 5,1 miljoonalla eurolla.

Uusia yrityksiä starttirahan avulla syntyi Hämeeseen 268 kappaletta. Starttirahoihin käytettiin kaikkiaan 2,16 miljoonaa euroa. Uusi yrityksiä perustettiin mm. kaupan alalle, rakentamiseen, liikunnanohjaukseen ja fysioterapiaan.

Palkkatukipäätöksiä työllistämisen ja työllistymisen tueksi tehtiin yksityiselle sektorille 14,75 miljoonalla eurolla. Kuntiin ja kuntayhtymiin työllistämiseen ja työllistymiseen maksettiin palkkatukea 5,81 miljoonaa euroa ja palkkauksiin valtion hallintoon työllistämiseen 0,83 miljoonaa.

TE-toimiston asiakkaiden työllistämistä edistävien ostopalveluiden kehittämiseksi toteutettiin kaksi kumppanuuspilottia. Hämeen TE-toimiston Sujuvat palvelupolut -kumppanuuspilotti päättyi vuonna 2019.

- Pilotilla pyrittiin vaikuttamaan teknologiateollisuuden, rakentamisen ja logistiikan kohtaantoon järjestämällä alan koulutetuille henkilöasiakkaille henkilökohtaista ja pitkäkestoista valmennusta. Asiakkaat olivat TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Palvelussa oli 300 asiakasta, joista 59 prosenttia työllistyi pilotin aikana ja 67 prosenttia saavutti tuloksen työn, koulutuksen tai kokeilun muodossa, Hämeen ELY-keskuksen työvoimapalveluasiantuntija Eero Häyrinen kertoo.

Forssan työllistämispalvelu käynnistyi elokuussa 2019. Palvelu on tarkoitettu Forssan TE-toimiston asiakkaille ja systematisoi ostopalvelun käyttöä osana TE-toimiston toimintaa.

Kotoutumislain mukaisia korvauksia maksettiin 12,6 miljoonalla eurolla

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnat saivat valtiolta 4,88 miljoonaa euroa kotoutumislain (1386/2010) mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Korvauksia maksetaan kunnille, jotka ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja joilla on lisäksi voimassa oleva kotouttamisohjelma. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan. Laskennallisten korvauksien lisäksi kunnille maksettiin kotoutumiseen liittyviä menoja 7,76 miljoonalla eurolla.

Uusia viennistä kiinnostuneita yrityksiä löytyi kiitettävästi

ELY-keskus myönsi vuonna 2019 yrityksen kehittämisavustusta 80 hankkeelle yhteensä 3,92 miljoonaa euroa. Sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä ELYn rahoitusta käytettiin edellistä vuotta enemmän vientihankkeiden tukemiseen.

- Kanta-Hämeessä yrityksille myönnetty keskimääräinen kehittämisavustus oli 56 008 euroa. Päijät-Hämeessä vastaava keskiarvo oli 45 057 euroa. Päijät-Hämeessä myönnettiin Kanta-Hämettä enemmän yritysten kehittämishankkeisiin; investointihankkeita oli suhteellisesti vähemmän, Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen kertoo.

ELY-keskukset koordinoivat alueilla Team Finland-verkostoa ja maakunnalliset Team Finland -koordinaattorit auttavat alueen yrityksiä kansainvälistymisessä julkisen neuvonnan ja rahoituksen suhteen. Team Finlandin ydintoimijat (ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, TE-toimisto, Ulkoministeriö, TEM) sekä valtakunnalliset että seudulliset kumppanit pyrkivät kannustamaan yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen entistä voimakkaammin.

- Uusia viennistä kiinnostuneita yrityksiä löytyi molemmista maakunnista kiitettävästi, samoin pitkään vientiä tehneet yritykset ovat pysyneet vakiona monta vuotta. Uusia vahvasti vientiin panostavia yrityksiä saisi löytyä enemmän, Hämeen ELY-keskuksen Team Finland-koordinaattorit Matti Nykänen ja Tuomo Kauha kertovat.

Kanta-Hämeessä suurimmat kehittämisavustukset myönnettiin Forssan Metallityöt Oy:lle ja Etelä-Hämeen Metalli Oy:lle. Forssan Metallityöt Oy sai rahoitusta karmin ja ovilevyn tuotantolinjaston hankkimiseen. Hämeenlinnalainen Etelä-Hämeen Metalli Oy sai avustusta innovatiiviseen laserleikkausinvestointiin. Päijät-Hämeessä suurimpien kehittämisavustusten saajat vuonna 2019 olivat Calefa Oy ja Mittametalli Oy. Hollolalainen Calefa Oy sai rahoitusta hiilineutraalin pesulan kehittämiseen ja heinolalainen Mittametalli Oy teräslevyleikkauksen kehittämiseen.

Yritysten toimintaympäristöavustusta myönnettiin viidelle hankkeelle kaikkiaan noin 1,18 miljoonaa euroa. Yritykset käyttivät aktiivisesti myös ELY-keskuksen tarjoamia yritysten kehittämispalveluita, joiden avulla haettiin ulkopuolisen asiantuntijan sparrausta yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Vuonna 2019 analyyseja ja konsultointeja myönnettiin yhteensä noin 0,63 miljoonalla.

ESR-hankkeista ei tehty uusia päätöksiä toisella vuosipuoliskolla.

Maaseudun kehittämisen rahoitusta haettiin vilkkaasti

Maaseudun kehittämiseen käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 7,53 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin vilkkaasti sekä hanke- että yritystukiin.

- Uusina kehittämishankkeita rahoitettiin mm. ilmastoviisaan maaseutu- ja energiayrittäjyyden kehittämistä, lähilomien tuotekehitystä sekä laadukkaiden luontoreitistöjen toteuttamista. Uusia yritysryhmiä rahoitettiin elintarvike- ja matkailuyrityksille. Lopelle rahoitettiin myös yksi valokuituverkon rakentamishanke, Hämeen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Kukkonen kertoo.

Kanta-Hämeessä suurin maaseudun yritystuki myönnettiin Lasiliiri Oy pinnoite- ja älylasien vaatimusten mukaisiin karkaisutoimenpiteisiin. Päijät-Hämeessä suurin tuen saaja oli VVR Wood Oy, joka sai tukea puukerrostalotehtaan rakentamiseen. Suurin LEADER-yritystuki Kanta-Hämeessä myönnettiin Arctic Milk Oy:lle laiteinvestointeihin ja Päijät-Hämeessä Majakkapaviljonki Oy:lle investointeihin palvelutoiminnan kehittämiseen Kanavalahden vierasvenesatamassa

Kokonaisrahoitukseltaan suurin kehittämishanke oli Metsähallituksen hanke Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden ja reitistöjen kehittämiseen.

Maatalouden investointiaktiivisuus parantunut Hämeessä

Maatilojen investointitukea myönnettiin vuonna 2019 kaikkiaan 11,3 miljoonaa euroa. Suurimmat tukikohteet olivat lypsykarjanavetan rakentaminen (5,83 miljoonaa) ja lihakarjatalousinvestoinnit (1,94 miljoona). Nuoren viljelijän aloittamisavustuksia myönnettiin kaikkiaan 4,45 miljoonaa.

- Investointiaktiivisuus on parantunut Hämeessä merkittävästi vuodesta 2018 erityisesti lypsykarja- ja lihakarjataloudessa. Tiloilla löytyy kaikesta huolimatta uskoa tulevaan ja tilat haluavat pysyä kehityksessä mukana. Kehitys on ilahduttavaa, sillä myös Etelä-Suomessa tarvitaan tulevaisuudessakin vahvaa kotieläintaloutta. Maatilat ovat panostaneet kotieläintuotannon laajennuksiin kaikkialla Suomessa, jolloin investointitukivaroista oli niukkuutta loppuvuonna. Tämän hetken arvioiden mukaan tilanne tulee jatkumaan samanlaisena myös tänä vuonna, maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

METSO-ohjelman kysyntä jatkui vahvana

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) toteutukseen käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 3,39 miljoonaa euroa. Rahalla maksettiin maanomistajille korvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä kauppahintoja luonnonsuojelutarkoituksiin tehdyistä maakaupoista. Näillä keinoilla täydennettiin luonnonsuojelualueverkostoa Hämeen ELY-keskuksen toimialueella yhteensä noin 470 hehtaarin verran. Vuonna 2019 ohjelmassa toteutettiin melko runsaspuustoisia suojelukohteita, jotka edustavat ohjelman luontotyyppeinä mm. lehtoja ja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Ympäristöhankkeiden toteuttamiseen käytettiin 0,47 miljoonaa euroa. Rahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa ja pohjavesialueiden suojelusuunnittelua.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia jaettiin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä edistäviin korjauksiin 38 000 euroa.
 

Liitteet:


Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus:

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Rahoitus työllisyyden edistämiseen: Yksikön päällikkö Kari Sartamo, puh. 0295 025 098
Kotoutumislain mukaiset korvaukset kunnille: Työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen puh. 0295 025 097 ja maahanmuuttoasioiden suunnittelija Kristiina Santos 0295 025 141
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, puh. 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)