Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista kuultavana (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys on valmistunut. Ympäristöministeriön valmistelema ehdotus on kuultavana 18.1.-19.2.2016. Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta.

Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010-2015. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.

Aineisto on kuulemisajan nähtävissä niissä kunnissa, joiden alueella on ehdotettuja maisema-alueita. ELY-keskuksissa on nähtävissä kaikki toimialueen aineistot. Verkossa ovat nähtävissä koko maan aineistot ja tausta-asiakirjat alueen mukaan suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Kannanotot tulee lähettää kirjallisena alueen ELY-keskukseen.

Lounais-Suomen maisemahelmet – 10 aluetta Varsinais-Suomessa ja 6 Satakunnassa

Varsinais-Suomen uusia ehdotuksia ovat Ströömin meriväylä Kustavissa sekä Perniön viljelymaisemat Salossa. Satakunnasta ehdotetaan uutena Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemia Eurassa. Myös aiempien inventointien perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi arvotettujen maisema-alueiden rajauksiin on tehty muutoksia. Muun muassa Saaristomeren merimaisemat ja Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ovat alueena laajentuneet merkittävästi. Myös aluerajausten supistuksia on tehty.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa inventoinnit tehtiin vuosina 2012 - 2014 ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen yhteishankkeina. Inventointeja ohjasivat alueelliset kulttuuriympäristötyöryhmät. Lounais-Suomen maisemille ominaista on historiallinen syvyys ja luonnon monimuotoisuus. Kulttuuriperintö on vanhaa ja kehittynyttä, sillä edullinen ilmasto, maaperä ja hyvät kulkuyhteydet ovat varhain tarjonneet mahdollisuudet pysyvälle ja tiiviille asutukselle.

"Täällä Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja tiedon puistot.."

Perniön viljelymaisemat muodostavat erittäin monipuolisen kokonaisuuden, jonka rikasta kulttuuriperintöä kuvastavat useat kartanot ja kirkot sekä runsaat muinaisjäännöslöydöt ja perinnemaisemat sekä ainakin 1300-luvulta asti toimineet kuninkaankartanot. Vanha rakennuskanta on hyvin säilynyttä ja alue on elinvoimaista maaseutua. Alueen joki- ja koskiympäristöt ovat myös luonnoltaan arvokkaita. Maisema on kumpuilevaa ja vaihtelevaa, suhteellisen korkeat selänteet rajaavat selkeästi maisematilaa.

Luotsivartiotupa on näkyvä elementti Ströömin maisemassa, kuva: Anni Järvitalo

Ströömin meriväylän maisemallinen arvo perustuu murroslinjan luomaan hienoon ja selkeästi rajautuvaan maisematilaan, vanhaan ja monipuoliseen kulttuurihistoriaan sekä monimuotoiseen luontoon. Kantatilat, torpat ja niihin kytkeytyvä kulttuurihistoria ovat saumattomasti yhteydessä Ströömin merkitykseen kalastuksessa ja merenkäynnissä. Kulttuuriympäristöt ovat tunnettuja nähtävyyksiä, esimerkkeinä Lypyrtin kylä ja luotsiasema, Vanha Postitie Vartsalassa sekä Katanpään linnake.  Alueen monet lahdet ja merenrantaniityt ovat hyviä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja. Ströömillä ollut suuri merkitys merenkululle ja alue on elinvoimaista saaristoa, vaikka elinkeinot ovat osin muuttuneet.

"Kauas missä katse kantaa yli peltojen,.." 

Näkymä Ahlaisten kylän laitaa pitkin itään, kuva: Jenny Alatalo

Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemille tyypillisiä piirteitä ovat joen varren savikolle syntyneet paikoin tasankomaiset viljelyalueet ja nauhamaisesti tien varteen syntyneet asutukset. Alueen esihistoria on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen rikas; merkkejä alueen ihmistoiminnasta on löytynyt kivikaudelta asti, alueen kokiessa kukoistuksensa rautakaudella. Alueen rakennusperintö kartanoista nykyaikaisiin maatiloihin hyvin hoidettuine pihapiireineen, edustaa vaurasta satakuntalaista rakennuskantaa. Kiukaisten ja Euran kirkkojen lisäksi arvokasta julkista rakentamista edustavat muun muassa Kiukaisten rautatieasema, Euran työväentalo Onnela sekä nuorisoseurantalo Euran pirtti.
 

Aineistot:

Kuultavana oleva aineisto > www.ym.fi/maisemakuuleminen

Maakunnalliset ehdotukset > www.maaseutumaisemat.fi


Kuvat:

Varsinais-Suomi

Satakunta

Saaristomeren merimaisemat
Ströömin meriväylä
Airiston merimaisema
Mynälahden kulttuurimaisema
Laitilan lakeus
Aurajokilaakson viljelymaisema
Paimionjoklaakson viljelymaisema
Perniön viljelymaisemat
Halikonjokilaakson viljelymaisema
Uskelanjokilaakson viljelymaisema

Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemat
Köyliönjärven kulttuurimaisema
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat
Yyterin rantamaisemat
Ahlaisten kulttuurimaisema
Vihteljärven reitin ja Riihonlahden kulttuurimaisemat

Lisätietoja:

Alueidenkäyttöyksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä, p. 0295 022 942


Alueellista tietoa