Navigointivalikko

Alueellista tietoa

CO2-päästöjä vähennettävä edelleen reippaasti, suunta on oikea (Varsinais-Suomi)

Hiilidioksidipäästöt ovat asukasta kohti laskettuna Varsinais-Suomessa vähentyneet 20 % vuosina 2005-2017. Suunta on hyvä, mutta vauhti riittämätön, kun tavoitteena pidetään 80 %:n päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

Maakunnan päästöt asukasta kohti laskettuna vuonna 2017 olivat seitsemän hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2ekv), maakuntien keskiarvon ollessa 10,7 tonnia.

Suurimmista päästöosuuksista vuonna 2017 vastasivat tieliikenne (24 %) ja kaukolämmön tuotanto (16 %). Näiden päästöjen vähenemä vuosina 2005-2017 oli vastaavasti -9 % ja -15 %. Lisäksi maatalouden päästöjen osuus on merkittävä 17 %, ja laskentajaksolla päästöt ovat nousseet 6 %. Tässä laskennassa ovat mukana tuotantoeläimistä, lannasta ja maatalousmailta syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Merkittävät prosentuaaliset päästövähenemät on saatu aikaan öljylämmityksen (-35 %), kulutussähkön    (-25 %), sähkölämmityksen (-27 %) ja jätteiden käsittelyn (-36 %) sektoreilla. Näiden sektoreiden osuus kokonaispäästöistä on kuitenkin yhteensä vain 25 %.

Varsinais-Suomen osalta koottiin tietoja laskentakauden eli 2017 jälkeen tehdyistä, päätetyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä vuosilta 2018-2019. Tietojen perusteella on voitu tehdä potentiaalilaskentaa, joka osoittaa, että päästöjen vähentämiseen ollaan jo panostamassa ja nämä tekemiset tulevat näkymään tulevien vuosien laskelmissa.

Uusi laskelma palvelee kuntia päästölähteiden tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017 yhdenmukaisella, uudella ALas-laskentamenetelmällä. Uusi laskentamalli on aiempaa tarkempi ja myös kansainvälisesti vertailukelpoinen. Esimerkiksi henkilöliikenteen päästöt lasketaan auton rekisteröintipaikan mukaan. Kunnan alueella tapahtuva tuulivoiman tuotanto lasketaan kunnalle päästöhyvitykseksi.

Vertailut kuntien välillä ovat mahdollisia, mutta erojen taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Koko maassa kuntien asukaskohtaiset päästöt vaihtelevat huomattavasti: noin 3 hiilidioksidiekvivalenttitonnista yli 25 tonnin päästöihin. Erot päästöissä ovat melko suuria myös maakunnittain tarkasteltuna.

Maankäyttösektori LULUCF (Land Use and Land Use Change Factors) puuttuu laskennasta toistaiseksi.

Laskelmat julkaistaan netissä päästötietopalvelussa ja tiedot ovat näin pysyvästi kaikkien hyödynnettävissä. Laskelmat päivitetään vuosittain. Vuoden 2018 tiedot päivitetään jo kevään aikana.

Faktojen pohjalta kyetään asettamaan tavoitteita ja seuraamaan muutosta

Alueellisen ilmastotyön kannalta on tärkeää saada yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voi paremmin ymmärtää eri alueiden vahvuudet globaalin haasteen ratkaisemisessa. Kuntien laittaminen paremmuusjärjestykseen ei ole hedelmällistä, mutta on hyvä tunnistaa omat erityiset mahdollisuudet.

Yhteistyön merkitystä alueella ei voi liikaa korostaa. Yhteisinä haasteina ovat muun muassa se, miten liikkuminen saadaan järjestettyä päästöttömästi, tai se, miten energiajärjestelmä saadaan kokonaisuutena toimimaan ilman fossiilisia polttoaineita.

- Haasteisiin vastaaminen edellyttää paikallisesti lukuisia konkreettisia ratkaisuja ja uudenlaista, älykästä tapaa tuottaa ja käyttää energiaa tai liikkua. Valonia auttaa kuntia ja muita toimijoita ymmärtämään, mitkä ovat alueellisesti tärkeimpiä toimenpiteitä ja miten niitä saadaan edistettyä, kannustaa toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartan 2030 ensimmäinen vaihe valmistellaan kuluvan vuoden aikana. Varsinais-Suomen liiton perustama ilmastovastuujaosto toimii asiantuntijana ja ohjaavana tahona tiekartan valmistelussa. Muutostavoitteita asetetaan suurimmille päästösektoreille ja kohdennetaan niihin toimintoihin, joihin voidaan tavoiteaikana vaikuttaa.

Työpanosta maakunnan ilmastotyöhön saadaan Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2018-2024 (Canemure) –hankkeesta, jota Varsinais-Suomen alueella koordinoi ja toteuttaa ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kanssa.

Tiedote:


Lisätietoja:

  • Päästötietopalvelu, seloste ja ladattavat aineistot: hiilineutraalisuomi.fi > Päästöt ja indikaattorit, uusi laskenta avataan palvelussa ma 10.2. klo 10 mennessä.
  • Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia, puh. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@valonia.fi
  • ympäristöasiantuntija Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 768, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Laskennat, erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1963, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Graafissa Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2005–2017 (ktCO2e).
Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2005–2017 (ktCO2e).
Lähde: Suomen ympäristökeskus

GraafissaVarsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2017.
Lähde: Suomen ympäristökeskus

Graafissa maakuntien asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2017.Maakuntien asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2017.
Lähde: Suomen ympäristökeskus

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)