Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

BioBAT-hankeraportti tulossa ja hankkeen tulosten pilotointi käynnissä (Kaakkois-Suomi)

BioBAt hankkeen kyselytutkimuksen keskustelutilaisuuden  etusivu, kuvituskuva.Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuserikoistumisryhmä järjesti tiedotustilaisuuden osana BioBAT-hankkeen raportointia. BioBAT-hankkeen (Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittäminen) tavoitteena on vastata tiedontarpeeseen uusista biotuotetoiminnan BAT-tekniikoista (EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisesti määritetty paras käyttökelpoinen tekniikka), niillä saavutettavista kulutus- ja päästötasoista sekä tekniikoiden käyttöönoton vaikutuksista päästöjen muodostumiseen ja laatuun. Pilotoinnissa kerätään palautetta raportin sovellettavuudesta ja hyödynnettävyydestä. Palautetta voi antaa meneillään olevan kyselyn kautta.​​​​

BioBAT

Metsäteollisuuden uudet valmistusprosessit ja tuotantolaitosten monimutkaistuminen voivat vaikuttaa merkittävästi laitosten ilma- ja vesistöpäästöihin sekä jätteisiin. Tämä kehitys lisää viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tiedon tarvetta uusien tuotantoprosessien ympäristövaikutuksista. Tieto puupohjaisten biotuotetehtaiden tuotteista, prosessiteknisistä ratkaisuista ja päästötasoista on hajallaan eri lähteissä, mikä on hidastanut ja hankaloittanut lupa- ja valvontaviranomaisten YVA-prosessien ja lupapäätösten valmistelua sekä valvontaa. Tiedon hajanaisuus on myös haitannut viranomaisten toiminnan yhtenäisyyttä ja päätösten ennakoitavuutta.

BioBAT – Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittämishanke on ympäristöministeriön rahoittama ohjaus- ja kehittämishanke (OHKE).

BioBAT hankkeen kyselytutkimuksen aloituskuva, kuvituskuva.Biotuotelaitosten lupien ja valvonnan kehittämisen hankeraportti valmisteilla

BioBAT-hankkeen raporttiin on kerätty puupohjaisiin biotuotelaitoksiin liittyviä päästötietoja, prosessien teknisiä kuvauksia ja saavutettuja ympäristöhyötyjä. Raporttia voi käyttää taustatietona muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, luvituksessa, ympäristövalvonnassa ja lupahakemusten laadinnassa. Hankkeessa tuotettu tieto tukee myös metsäteollisuuden seuraavan kierroksen BAT-prosessin valmistelussa. Raportissa on esimerkiksi koottua tietoa Suomen biotuotelaitosten päästötasoista.

Kyselyn kohderyhmänä on kemiallisen metsäteollisuuden lupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat ja konsultit. Hankeraportin pilotoinnissa halutaan kohderyhmän palautetta raportissa tuotetun ja kerätyn tiedon sovellettavuudesta ja hyödynnettävyydestä. Hankeraporttia kehitetään saadun palautteen perusteella.

Kysely

Lisätietoja hankkeesta:

  • Timo Ålander, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Paula Vehmaanperä, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Kerttu Oksanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

BioBAT-hanke (ely-keskus.fi)​​​​​