Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Asiakkaat tyytyväisiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen palveluihin - asiakastyön laatu erinomaista (Kaakkois-Suomi)

 

ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) vuoden 2018 toimintaa sävytti tiivis maakuntauudistuksen valmistelu, mutta valtakunnallisen palvelutyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan palveluiden ja asiakastyön laatu on onnistuttu pitämään erinomaisena.

Positiivista kehitystä lähes kaikissa palvelukokonaisuuksissa 

Palvelutyytyväisyyskyselyyn kuuluvat kaikkien 15 ELY-keskuksen palvelut sekä KEHA-keskuksen maksatuspalvelut. Vuoden 2018 kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 4821 ja joista maksatuspalveluita koskevien osuus 58 %.

Palautteen mukaan kokonaistyytyväisyys on jatkanut paranemistaan ja tehdyt pitkän aikavälin panostukset asiakaspalveluun sekä henkilöstön vahva ammattitaito näkyivät positiivisena kehityksenä. Tuloksista voidaan myös nähdä, että sähköisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä sekä niihin siirtymisessä ollaan edistytty, mutta palvelukokemuksen parantamiseksi on vielä tehtävää.

Tyytyväisyys osa-alueittain 2015 - 2018

 

2018 

2017 

2016 

2015 

Rahoitus 

4,32 

4,21 

4,04 

3,98 

Maksatus 

4,02 

4,01 

3,94 

4,16 

Luvat 

4,42 

4,43 

4,14 

4,17 

Valvonta 

4,31 

4,20 

4,11 

3,99 

Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi 

Yritysten kehittämispalvelut, koulutus 

4,48 

 

4,25 

4,39 

 

4,11 

4,34 

 

4,08 

4,18 

 

3,93 

Kaikki palvelut 

4,16 

4,11 

4,03 

4,10 

 

Tulosten mukaan erityisen tyytyväisiä ollaan asiantuntijoiden ammattitaitoon ja asiantuntemukseen ja annettuun neuvontaan sekä ystävällisyyteen.  Kehittämistarvetta ilmeni joidenkin palvelujen osalta käsittelynopeudesta.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta tulokset ovat hyvät ja lähes kaikilta osin nousivat edelleen vuoteen 2017 nähden. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 4,27, ja erityisen tyytyväisiä alueella oltiin rahoitus- ja maksatuspalvelujen osalta. Kaikissa palveluissa kiitosta saivat erityisesti palvelun asiantuntemus ja ystävällisyys.  Kyselytulosten pohjalta kehittämistarvetta on vielä valtakunnallisten sähköisten palvelujen käytettävyydessä.   

Kaikkien palvelujen tyytyväisyyden kehittyminen 2016 - 2018 

ELY-keskusten sekä KEHA-keskuksen toiminta perustuu annettuihin tulostavoitteisiin, joiden toteutumista seurataan vuosittain tulostavoitemittarein. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan toiminnan vaikuttavuus sekä tuloksellisuus ovat parantuneet useissa osa-alueissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Jarkko Tonttilan mukaan ELY-keskuksissa keskitytään vahvasti asiakastyöhön ja toiminnan kehittämiseen työn alla olleista reformeista riippumatta. Palvelukyky on erittäin hyvällä tasolla ja osaaminen laajaa. ELY-keskukset rakentavat vaikuttavuutta tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämä luo hyvän pohjan tulevaisuuteen, näyttipä se hallintorakenteiden osalta miltä hyvänsä.

LISÄTIETOJA

Ylijohtaja Leena Gunnar p.  0295 029 136

Kyselyssä seurataan vuosittain kuudentoista järjestämisvastuussa olevan viraston tai valtakunnallisen palvelun onnistumista 50 eri palvelun tuottamisessa ELY-alueilla. Tulokset auttavat asiakkaiden tuntojen ja kokemusten keräämisessä antaen reaaliaikaista tietoa kehittämistarpeista. Samalla ne toimivat tärkeänä mittarina kansallisen tason palvelukyvyn seurantaan. 

Tiedonkeruu toteutettiin KEHA-keskuksen toimesta 2018 aikana. Toteutus tapahtui kyselylomakkeilla ja hyödyntämällä sähköistä Webropol-kyselytyökaluja. Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on tehty erilliset kyselyt, jotka on kohdistettu palvelutapahtuman jälkeen otokselle asiakkaita. Valtakunnallisten tulosten aikaansaamiseksi 15 ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen tulokset on yhdistetty palveluittain. Koordinointivastuu palvelutyytyväisyystulosten yhteenvedossa on KEHA-keskuksella ja Broad Scope Managament Consulting Oy on toteuttanut tilastoanalyysin.

Tutustu myös:  Yritysten kehittämispalvelut olivat vuonna 2018 suositumpia kuin koskaan

 


Alueellista tietoa