Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Alueelliset merimetson yhteistyöryhmät ovat perusteilla (Pohjalaismaakunnat)

Rannikollemme perustetaan merimetsoa ja siihen liittyviä haasteita koskevat ja niitä käsittelevät alueelliset yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmien muodostaminen ja tulkintaohjeistukset perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän (pj. Anna-Maja Henriksson) suosituksiin. Ympäristöministeriö on kehottanut Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialueillaan esiintyviä tarpeita vastaavalla tavalla kutsumaan koolle relevantit tahot alueella esiintyvien ongelmien käsittelemiseksi. Ryhmien tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa haittaa kokevien tahojen ja muiden toimijoiden sekä viranomaisten kesken.

Ryhmien tehtävänä on asiantuntijatietoon ja paikallisten olosuhteiden tuntemukseen tukeutuen olla selvillä merimetsokannan kehittymisestä alueellaan ja tunnistaa lajiin liittyvät mahdolliset ongelma-alueet ja -tilanteet sekä etsiä aktiivisesti ongelmiin reagoivalla tavalla työskennellen alueelle sopivia, kaikkia tahoja tyydyttäviä ratkaisuja. Ryhmät voivat tarvittaessa laatia suunnitelmia tarvittavista konkreettisista toimenpiteistä ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Esimerkiksi kalavesille ja kalastukselle aiheutuvien vakavien vahinkojen osoittamiseen liittyvät perustelut ovat usein osoittautuneet haasteellisiksi lupahakemuksia laadittaessa ja käsiteltäessä. Ryhmien tuottama tieto toimii viranomaisen päätöksenteon tukena poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä ja voi siten osaltaan edesauttaa vakavan vahingon osoittamista. Ryhmien tulisi tähän liittyen kiinnittää erityistä huomiota objektiivisen tilannetiedon tuottamiseen todettujen ongelmien luonteesta, kohdentumisesta ja taloudellisin mittarein vakavina pidettävien vahinkojen ilmenemisestä ja perusteista sekä erityisistä luonnonarvoista, joilla on merkitystä vahinkojen torjuntakeinoja ja ennaltaehkäisykeinoja arvioitaessa.

Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti alueelliset ryhmät voivat koostua esim. paikallisten asukkaiden, kesämökkiläisten, kalastajien, järjestöjen, tutkimuslaitosten, yliopistojen, kuntien ja muiden viranomaisten edustajista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on oman alueensa osalta lähettänyt näille tahoille kirjeen edustajien nimeämistä varten ja samalla kutsun ensimmäiseen kokoukseen 17. elokuuta. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilöt:


Alueellista tietoa