Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

"Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa" (Etelä-Savon ELY-keskus)

Tervetuloa  LIIDERIT -videoaamukahvitilaisuuksiin Etelä-Savon ELY-keskukseen ( Jääkärinkatu 14, Mikkeli)!  Tilaisuudet järjestetään kuukausittain ja ne ovat maksuttomia. Kustakin teemasta on esillä konkreettisia yrityscaseja, innoittava asiantuntijapuheenvuoro tai pari, osallistava ja vuorovaikutteinen menetelmä, jota pääsemme heti kokeilemaan.

Tilaisuudet vuonna 2014

L = Läsnäolo 10.12.2014 klo 9-11

 • Olla henkisesti läsnä ja pysähtyä eri työtilanteissa, kohtaamisissa ja olosuhteissa.  
 • Havainnoida tietoisesti ja neutraalisti tapahtumia sisäisesti (esimerkiksi oma ajattelu ja tunteet) ja ulkoisesti (ympäristön tapahtumat, ilmiöt tai ihmiset). Intuition voiman hyödyntäminen.
 • Energian ja huomion suuntaamista juuri meneillään olevaan hetkeen. Läsnäolo ilman että analysoi mennyttä tai pohtii tulevaa.  
 • Olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän näkemyksistään. 
 • Olla tavoitettavissa ja helposti lähestyttävissä fyysisesti tai virtuaalisesti.
 • Fyysinen läsnäolo auttaa tulkitsemaan myös ei-verbaalista kommunikaatiota (eleet, ilmeet, puheensävy). 
 • Läsnäolo ja pysähtyminen mahdollistavat satunnaisia kohtaamisia, jotka lisäävät yllättävää luovuutta ja vuorovaikutusta. 
 • Ilmoittautuminen 8.12. mennessä

I = Inspiroiva iso kuva 14.5.2014 klo 9-11

 • Ymmärtää organisaation toiminnan merkitys, miksi ja mitä suurempaa tarkoitusta varten olemme olemassa?
 • Valintoja mihin toiminta suunnataan. Fokuksen kohdistaminen oleelliseen.
 • Jokainen tuntee olevansa osa suurempaa, merkityksellistä kokonaisuutta. Henkilökohtainen sitoutuminen ja motivaatio kasvavat.
 • Ilmoittautuminen 9.5. mennessä

I = Itsensä johtaminen 10.6.2014 klo 9-11

 • Itsetuntemus niin osaamisten, ammatillisten taitojen ja pätevyyksien kuin kehon, mielen, tunteiden, tarpeiden, arvojen ja uskomustenkin osalta. 
 • Itsereflektoinnin taito. Omien toimintatapojen, vahvuuksien, vaikuttimien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen ja aitous toiminnassa.
 • Parhaan mahdollisen tavan valitseminen kussakin tilanteissa. 
 • Itseluottamusta, itseohjautuvuutta ja priorisointikykyä. 
 • Vastuun kantaminen omista työtehtävistä, niiden etenemisestä ja onnistumisen varmistamisesta. Tahto ja asenne tehdä parhaansa, onnistua ja pyrkiä huippusuoritukseen. Tehdä se mitä lupaa. 
 • Vaikuttamisen mahdollisuus. Vapaus valita työn tekemistä parhaiten tukeva aika, paikka, työvälineet, käytännöt ja muut työn tavat. 
 • Ilmoittautuminen 6.6. mennessä

D = Dialogi ja yhteistyö 28.8.2014 klo 9-11

 • Aitoa ja arvostavaa, vastavuoroista, tasavertaista ja empaattista kohtaamista ja vuorovaikutusta. Toisen aktiivinen kuuntelu ja kuulluksi tuleminen. Uskallusta ja kykyä ilmaista ja jakaa omat mielipiteensä sekä olla tarvittaessa eri mieltä. 
 • Aktiivinen tiedon jakaminen ja hallinta. 
 • Palautteen antaminen, saaminen ja pyytäminen. 
 • Muiden auttaminen. Antaa muille onnistumisen avaimia. 
 • Erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Valmiutta kohdata omista ajattelumalleista poikkeavia näkökulmia ja halukkuus neuvotella erimielisyyksistä. Ongelmatilanteiden nopea ratkominen.
 • Yhteisten merkitysten ja ymmärryksen luomista. 
 • Kaikkien osallistamista ja kysymysten esittämistä ymmärryksen luomiseksi. Yhteistyön luova prosessi sidosryhmiä ja verkostoja jatkuvasti osallistaen. 
 • Ilmoittautuminen 25.8. mennessä

E = Eettisyys ja vastuullisuus 24.9.2014 klo 9-11

 • Organisaation pitkäjänteiseen kestävään kehitykseen pyrkivä toiminta. 
 • Taloudellisten ja laillisten näkökulmien lisäksi huomioidaan myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat.  
 • Vaikutusten huomioiminen koko toiminnan ja arvoverkoston läpi. Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. 
 • Läpinäkyvyyttä, johdonmukaisuutta, reiluutta ja oikeudenmukaisuutta.  
 • Eettisten ja moraalisten näkökohtien huomioiminen valintoja ja päätöksiä tehtäessä.
 • Vastuun kantaminen siitä mitä on luvannut.  Sen tekeminen mitä lupaa ja puhuu. 
 • Kyky tunnistaa moraalisia ongelmia ja ristiriitaisia odotuksia omassa ja sidosryhmien toiminnassa.
 • Ilmoittautuminen 19.9. mennessä


R = Rohkeus ja muutoskyky 28.10.2014 klo 9-11

 • Rohkeus, kyky ja halu kokeilla uutta ja uudistua. 
 • Luopua vanhoista toimimattomista ajattelu- ja toimintamalleista, mennä yli omien mukavuusrajojen.  
 • Avoin ja positiivinen asenne uusille asioille. 
 • Rohkeus kohdata erilaisuutta ja olla eri mieltä.
 • Ottaa esille ongelmia ja tarttua epäkohtiin. 
 • Rohkeus tehdä oikeita päätöksiä ja uskallus muuttaa niitä, jos ne eivät toimi. 
 • Riskinottokykyä.
 • Kykyä sietää epävarmuutta, jatkuvaa muutosta ja kyetä toimimaan epämiellyttävissäkin tilanteessa.
 • Ilmoittautuminen 24.10. mennessä

I = Ilo, innostus ja intohimo 19.11.2014 klo 9-11

 • Työn iloa voi löytää ja kokea monista eri asioista. 
 • Ilon ja innostuksen tartuttamista toisiin. Innostamista. 
 • Innostumista itse, vastuuta omasta ilosta ja ilon ilmapiiristä. 
 • Innostumista ideoista ja muutoksista. 
 • Intohimon löytämistä omaan tekemiseen.
 • Huomio onnistumisiin ja vahvuuksiin.
 • Ilmoittautuminen 14.11. mennessä                                  

T = Tuottavuus – mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa

Lisätietoja:

Maija Korhonen, 029 502 4055, maija.korhonen(at)ely-keskus.fi 


Alueellista tietoa