Lyhyesti hankkeesta

Työ- ja elinkeinohallinto vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita vuosina 2014 – 2020 toteutettavalla Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeella.

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

Yritysten ja työnantajien on mahdollista saada jatkossa entistä paremmin kohdennettuja ja asiakaslähtöisesti tuotettuja palveluja.

Lyhyesti EURES-palvelusta

EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa palvelujaan ympäri Euroopan. Toimintamme tähtäin on kirkas: saat osaavia työntekijöitä tai unelmien työpaikan. Etsimme sinulle sopivimmat ratkaisut verkostomme ja huippuasiantuntijoiden avulla.

Hanke jatkaa 15.10.2020 saakka

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksellä 9.6.2017 Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 15.10.2020 saakka. Kustannusarvio on hankkeen kuusivuotiselle kestolle yhteensä 7 512 000 euroa. Rahoituksen ehtona on, että hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että EURES kasvattaa rekrytointitoimeksiantojen ja koulutuspalveluiden käyttäjien määriä. Rahoittava viranomainen seuraa hankkeen etenemistä ja tekee päätöksen jatkosta vuosittain.

EURES-palveluita kehitetään tuloksellisimmiksi ja vaikuttavimmiksi

EURES-palveluilta edellytetään tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan lähinnä rekrytointitoimeksiantojen määrää sekä yritysten ja työyhteisöjen käyttämien koulutuspalveluiden määrää. Vaikuttavuudella puolestaan tarkoitetaan aineetonta hyötyä rekrytointi- ja koulutuspalveluita käyttäville yrityksille, työyhteisöille ja työntekijöille. Vaikuttavuuden todentamiseksi pohditaan keinoja yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tuloksellisuuden lisäämiseksi palveluiden tunnettuutta tullaan kasvattamaan sekä valtakunnallisten että alueellisten (ja tulevaisuudessa maakunnallisten) markkinointitoimien avulla.

Lisäksi hankkeen henkilöstö- ja taloudellisista resursseista iso osa kohdennetaan työnvälitys- ja yrityspalvelutoimijoiden tueksi koulutuspalveluiden myyntiin ja samalla ylipäätään EURES-palveluiden markkinointiin työnantajille. Koulutuspalveluita on käyttänyt tähän mennessä yli 70 työnantajaa yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tavoitteenamme on saada koulutusten piiriin vielä 180 uutta työnantajaa.

Kansainvälinen työnvälitys kytkeytyy vahvasti kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin

Kansainvälinen työnvälitys ml. EURES tiivistää yhteistyötään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevien toimijoiden kanssa.  Tavoitteena on viilata EURES:in konkreettisia toimintamalleja yhdessä kasvupalvelutoimijoiden kanssa siten, että kansainvälisen työnvälityksen mahdollisuudet otetaan tehokkaasti käyttöön suomalaisten työnantajien ja työnhakijoiden tukemiseksi kasvun ja kansainvälistymisen polulla. Tämä edellyttää vahvaa verkostoitumista ja yhteisiä toimintoja kasvupalvelutoimijoiden kanssa. Näistä keskeisiä ovat erityisesti valtakunnallisesti Team Finland ja sen yhteyteen tulevaisuudessa rakennettava Talent Finland, tulevasssa maakuntauudistuksessa maakunnat sekä kuntien elinvoimatoimijat.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke tukee kytkeytymistä kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin muun muassa mahdollistamalla ja toteuttamalla EURES-toimijoiden verkostoitumista, yhteisiä foorumeja ja toimintoja sekä viestintää. Myös kokeilevan kehittämisen hengessä hanke voi olla tukemassa yksittäisiä kokeiluja, joilla testataan kestäviä toimintamalleja.

Kokeilevalla kehittämisellä kohti tulevaa

Kehittämisen kohteena hankkeen jatkokaudella ovat erityisesti uudet toimintamallit yksityisen ja julkisen kesken. Tavoitteena on rakentaa kansainvälisen työnvälityksen palveluprosessia ja palveluita kokeillen yksityisen sektorin tuomaa lisäarvoa ja roolia julkisen työnvälityksen yhteydessä. Nämä kokeilut valmistavat sekä EURESasetuksen mukaiseen uuteen EURES-verkostomalliin, jossa yksityiset ja yhdistykset voivat toimia julkisen rinnalla EURES-verkoston jäseninä ja yhteistyökumppaneina, että tulevaan maakuntamalliin, jossa maakunnat toimivat järjestäjinä ja yksityiset palveluntuottajina.

Kokeilevaa kehittämistä toteutetaan myös muissa hankesuunnitelman mukaisissa teemoissa kuten palveluiden markkinointi, palveluvalikoiman laajentaminen ja palveluiden tuotekehittäminen. Kokeiluideoita hanke poimii työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoilta ja esimiehiltä (ml. EURES), jotka tekevät jatkuvaa työtä työnantajien ja työnhakijoiden parissa, työnantajilta sekä palveluntuottajilta. Hanke tulee osana prosessia vahvistamaan markkinavuoropuhelua asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa.

Hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan

EURES ja hanke ovat toteuttaneet vuosien 2015 - 2017 aikana erilaisia työnantajille ja työnhakijoille suunnattuja tilaisuuksia,  markkinointikampanjoita, tiedotusmateriaalia, koulutuksia jne. Niistä voisimme nostaa esiin useitakin hyviä käytäntöjä, mutta yhtenä erityisesti työnantajia ja työnhakijoita hyödyttävänä matalan kynnyksen palveluna nostaisimme esiin online rekrytointitapahtumat. Valtakunnallisia European Online Job Day -tyyppisiä tapahtumia on nyt toteutettu kaksi kertaa hankkeen tuella. Nämä tapahtumat tuovat työnantajien käsiin potentiaalisia työnhakijoita ympäri Euroopan vähällä vaivalla ilman tarvetta matkustaa omasta toimipisteestä mihinkään. Myös työnhakijoille online tapahtuma on hyvä väylä hakea työtä eri puolilta Eurooppaa.

Hyvien tulosten innoittamana hanke tukee jatkossa myös tiettyihin ammatteihin ja toimialoille kohdennettuja online rekrytointitapahtumia, joista ensimmäinen on matkailun online-tapahtuma 27.9.2017. Hyviksi havaittuja toimintamalleja voidaan mallintaa, toisintaa ja levittää myös jatkossa.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa hanketta toteuttaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja osarahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja

Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Päivi Moilanen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Yhteistyössä

Verkostossa tapahtuu

Ajankohtaiset tapahtumat TE-palveluissa

Työpaikkamessut pidettiin Oulussa 14.2.2017. Tapahtuman videoidut esitykset YouTube-kanavalla