Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus edistää ja avustaa erilaisia vesistökunnostushankkeita

  • virkistyskäytön
  • kalaston ja
  • vesien tilan parantamiseksi.

Valvomme ja annamme asiantuntija-apua sekä lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa.

Vedenhankintaan ja -jakeluun, viemäröintiin ja jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa annamme asiantuntijaohjausta ja osallistumme vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa.

Tarkistamme yhteistyössä luvanhaltijoiden kanssa säännösteltyjen järvien lupamääräyksiä ottaen huomioon muuttuvan ilmaston aiheuttamat haasteet.

ELY-keskus toimii asiantuntijana tulvatilanteissa

Kartoitamme vesistöjen ja merenrannikon tulvariskit ja autamme hallitsemaan niitä tarjoamalla asiantuntija-apua sekä avustamalla tarpeellisia tulvasuojeluhankkeita. Merkittäville tulvariskialueille laadimme riskienhallintasuunnitelmat lainsäädännön mukaisesti.

Kuntien maankäyttöä ohjaamalla ennaltaehkäisemme tulvavahinkojen syntyä ja virtaamatilanteiden äärevöitymistä. Akuuteissa tulvatilanteissa toimimme asiantuntijana ja tiedottajana.


Päivitetty