Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Kainuu

Kainuun ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta. Kunnostuksiin se osallistuu yleensä yhteistyökumppanina. Se suunnittelee, valvoo ja antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa. Rakentamishankkeet toteutetaan yleensä yhteistyössä kuntien tai muiden viranomaisten kanssa.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakunta-kuntayhtymän, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Se edistää vesihuoltoa myös myöntämällä avustuksia ja teettämällä valtion vesihuoltotöitä.

Kainuun ELY-keskus on erikoistunut patoturvallisuustehtäviin. Se vastaa vesistöpatojen viranomaisvalvonnasta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toiminta-alueilla kokonaisuudessaan sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnassa olevien sekä niihin liittyvien yksityisten patojen osalta. Lisäksi Kainuun ELY-keskuksella on valtakunnallisena erikoistumistehtävänään kaivospatojen viranomaisvalvonta sekä kaivospatoihin liittyvät kehittämistehtävät.

Vesistöjen tulvasuojelua ELY-keskus edistää ennalta mm. ohjaamalla kuntien maankäyttöä. Akuuteissa tulvatilanteissa se toimii asiantuntijana ja tiedottajana.

Lisää tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta ymparisto.fi -palvelussa.


Päivitetty