Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Häme

Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät asiat.

Lisää tietoa vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvistä asioista löydät ymparisto.fi -palvelusta:

 

Hämeen vesiviesti

Uutiskirjeemme "Hämeen vesiviesti" kertoo ajankohtaisista vesihuoltoasioista Hämeestä ja muualta. Uutiset käsittelevät mm. vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhteistyötä, yhdyskunnan vedensaannin toimintavarmuuden lisäämistä sekä jätevesivaikutusten minimointia. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan haja-asutuksen vesihuoltoa käsittelevistä tai niihin liittyvistä ajankohtaisteemoista. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat osallistua toimivien, turvallisten ja ympäristöllisestikestävien välttämättömyyspalveluiden varmistamiseen. 


Päivitetty