Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta. Kunnostuksiin ELY-keskus osallistuu yleensä yhteistyökumppanin roolissa. ELY-keskus myös valvoo sekä antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakunnan liiton, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. ELY-keskus edistää vesihuoltoa myös avustuksia myöntämällä.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa läpi maakunnan Kiuruvedeltä Varkauteen ulottuvan, 200 kilometriä pitkän järvireitin säännöstelystä. Lisäksi ELY-keskus vastaa Kymijoen vesistöalueella Hirvijärven, Kalliojärven ja Ahvenisen säännöstelyistä.

Vesistöjen tulvasuojelua ELY-keskus edistää ennalta mm. ohjaamalla kuntien maankäyttöä. Akuuteissa tulvatilanteissa ELY-keskus toimii asiantuntijana.

Lisää tietoa vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvistä asioista löydät ymparisto.fi -palvelusta:


Iisalmen reitin vesivisio

"Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon"

Ylä-Savon vesivarojen kestävän käytön edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi alueelle on keväällä 2017 muodostettu Iisalmen reitin vesivisio. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämistoimenpiteet on koottu toteutusohjelmaksi, jota koordinoidusti edistetään ja seurataan. Iisalmen reitin vesivision ovat laatineet vuorovaikutteisesti alansa parhaat asiantuntijat – yläsavolaiset itse!

 


Päivitetty