Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Kunnostuksiin se osallistuu yleensä yhteistyökumppanina. ELY-keskus valvoo ja antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa. Rakentamishankkeet toteutetaan yleensä yhteistyössä kuntien tai muiden viranomaisten kanssa. Vesirakentamishankkeiden luvan tarve varmistetaan aina ennen hankkeen käynnistämistä.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Se edistää vesihuoltoa myös myöntämällä avustuksia ja teettämällä valtion vesihuoltotöitä.

Vesistöjen tulvasuojelua ELY-keskus edistää ennalta mm. ohjaamalla kuntien maankäyttöä. Akuuteissa tulvatilanteissa se toimii asiantuntijana ja tiedottajana. Lisäksi ELY-keskus huolehtii patoturvallisuudesta.

Lisää tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta sekä vesihuollosta ymparisto.fi -palvelussa:


Päivitetty