Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa tulvariskien hallinnan koordinoinnista Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla. Rajavesistötehtäviin liittyy Vuoksen ja Saimaan juoksutussäännön toimeenpano. Myös Päijänteen ja Kymijoen säännöstelytehtävissä toiminta vaikuttaa Kaakkois-Suomea laajemmalla alueella.

Hydrologiseen seurantaan liittyen seurataan laajasti veden määrään liitttyviä suureita. Tietoa hyödynnetään mm. tulvariskien hallinnassa, vesistösäännöstelyissä ja vesientilan seurannassa.

Vesien- ja merenhoidon tehtäviin kuuluu vesientilan seuranta, tilan arviointi, vesiin kohdistuvan kuormituksen ja muiden paineiden tunnistaminen sekä vesiensuojeluun liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja edistäminen. Tehtävään liittyen edistetään mm. vesistöjen kunnostamista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee, valvoo ja antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa. Vesirakentamishankkeiden luvan  tarve varmistetaan aina ennen hankkeen käynnistämistä.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Se edistää vesihuoltoa myös myöntämällä avustuksia ja teettämällä valtion vesihuoltotöitä.

Ojituspäätökset

Tähän kokoamme ojituspäätöksiä eteläisen Suomen alueelta:

Toivakan kunnan Ahvenlammen alueen kuivatus 1.10.2018

 

 

 

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

MUUALLA VERKOSSA