Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen tiealueelle                     

Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupapäätös sisältää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä, mahdollisen luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen ja luvan sijoittaa johtoja sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Lupapäätökset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Ajankohtaista

1.11.2018 Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.11.2018 alkaen pakollinen liite vesihuoltojohtojen sijoituslupahakemuksissa. Listan avulla pyritään vähentämään lisätietopyyntöjä ja näin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä sekä vähentämään kielteisiä lupapäätöksiä.

Sijoituslupahakemuksissa puuttuvia lisätietoja voi toimittaa oma-aloitteisesti osoitteeseen vesihuolto(at)ely-keskus.fi. Aihekenttään tulee merkitä hakemuksen diaarinumero (PIRELY/xxx/20xx) tai verkonhaltija, tienumero ja kunta.

8.8.2018 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Maantielain muutokset tulivat voimaan 1.8.2018. Uusi nimi on laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL). Säädösnumero 503/2005 ei muuttunut.

Sijoitusluvan hakeminen

Sijoituslupaprosessi lähtee asiakkaan tarpeesta sijoittaa vesihuoltojohtoja tiealueelle.

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset ja täytä hakemuslomake huolellisesti. Noudatettavat määräykset ja ohjeet on esitetty sivun lopussa.

Esiselvitykset 

Selvitysten tarkistuslista tulee liittää sijoituslupahakemukseen. Listan avulla pyritään vähentämään lisätietopyyntöjä ja näin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä.  Listan täyttämällä ja liittämällä se hakemukseen kaikkia suunnittelussa huomioon otettavia asioita ei tarvitse toimittaa erillisinä liitteinä, mikäli esiselvityksessä pyydetty asia ei vaikuta suunnitteluun tai niitä ei ole työkohteessa.

Pohjavedensuojauskartta ja alueelliset tiedot tulevista tiehankkeista on useimpien ELY-keskusten osalta koottu verkkosivuille (ks. Suunnittelijan työkalupakki), josta hakijat pääsevät selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli esisuunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, tulee suojauksen tai suunnitelman vaikutukset reittiin selvittää alueellisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai hankkeen yhteyshenkilöltä.

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta.

Esikatselmus

Esiselvityksien jälkeen hakija laatii suunnitelmaluonnoksen/sijoitusehdotuksen ja kutsuu koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa.

Esikatselmus tulee pitää ennen johdon tai rakenteen sijoituslupa­hakemuksen lähettämistä.

Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Esikatselmuksen jälkeen asiakas tekee/teettää lopullisen suunnitelman.

Suunnittelijan on pyydettävä esikatselmusta ennen hakemuksen jättämistä, jos reitillä on vaikea löytää vapaata tilaa johdolle, muulle rakenteelle tai työkoneelle, tai joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti vähimmäisetäisyyksiä tien rakenteisiin.

Pääsääntöisesti esikatselmus tarvitaan aina etenkin pituussuuntaisissa sijoituksissa. ELY-keskuksen  edustaja arvioi esikatselmuksen tarpeellisuuden. Esikatselmusta ei tarvita, jos käytettävissä oleva tila ja olosuhteet mahdollistavat Liikenneviraston määräyksen ja sitä täydentävien ohjeiden normaalin soveltamisen.

Tavanomaisissa alituksissa hakemuksen voi kuitenkin lähettää liitteineen ilman esikatselmusta.

Esikatselmusta varten tarvittavat yhteystiedot saa Liikenteen asiakaspalvelusta.

Sijoitussuunnitelma

Esikatselmuksen jälkeen laaditaan varsinaisen sijoitussuunnitelma. Suunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteenä ELY-keskukseen. Hakemuksen mukana toimitettu liikenteenohjaussuunnitelma tarkastetaan ja tarvittaessa lupapäätös sisältää työkohdetta koskevan tilapäisen nopeusrajoituspäätöksen.

Vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiseen tiealueelle käytetään hakemuslomaketta, joka löytyy sivun oikeasta reunasta.

Hakemuksen liitteet

 • yleiskartta noin mittakaavassa 1:10 000 – 1:20 000 tai 1:50 000
 • vesihuoltojohdon sijaintikartta maantien tiealueella 1:2 000 tai 1:5 000, josta näkyy peltojen, rakennusten, korkeuskäyrien, vesistöjen lisäksi johdon reitti
 • tien poikkileikkaus, jossa näkyy sijoitettava vesihuoltojohto rakenteineen, olemassa olevat johdot ja kaapelit, kaivanto, tiealueen leveys, tien ja maaston korkeussuhteet sekä mahdollinen suojeltava kasvillisuus jne.
 • tien alituksesta asemapiirustus 1:200
 • esiselvitysten tarkistuslista, johon on merkitty tehdyt esiselvitykset
 • työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma

Tapauskohtaisesti hakemukseen tulee liittää lisäksi seuraavat liitteet:

 • vesihuoltoverkostoa kuvaava yleiskartta 1:50 000 - 1:100 000 siten, että kartta rajoittuu vain tiealueen läheisyyteen
 • kun kyseessä on tien pituussuuntainen vesihuoltolinja, jonka pituus on vähintään 100m, tarvitaan johdon pituusleikkaus 1:1000/1:100. Kun kartan mittakaavalla ei voida esittää putken etäisyyttä tien tai tiealueen reunasta eikä siinä näy käytettävissä olevan tilan leveyttä, putken reitti esitetään lisäksi poikkileikkauksilla (mittoineen) 20m:n välein, joita varten selvitetään tien luiskien kaltevuus ja leveys sekä tiealueen laajuus
 • putken pituusleikkaus 1:100 / 1:500, kun kyseessä on tien alitus
 • suunnitelmakartta työmaajärjestelyistä, massansiirroista ja läjityksestä
 • selostus maaperästä, tien rakennekerroksista, tien routanoususta ja pohjamaan painumisesta (miten tutkittu, miten epätasaisuudet torjutaan)
 • valokuvia työkohteen nykyisistä ojista ja puista
 • esikatselmusmuistio
 • hyväksytetyt siltasuunnitelmat (siltainsinöörin lausunto tarvitaan aina, kun sijoitetaan vesihuoltojohtoja sillan läheisyyteen)
 • turvallisuusasiakirja tai riskitarkastelu
 • selostus aikataulusta ja muista järjestelyistä
 • paikallisen ELY-keskuksen lausunto/kunnan päätös hulevesien johtamisesta
 • mahdolliset poikkeuslupa- ja liittymälupahakemusten liitteet

Sijoituslupahakemuksissa puuttuvia lisätietoja voi toimittaa osoitteeseen vesihuolto(at)ely-keskus.fi. Aihekenttään tulee merkitä hakemuksen diaarinumero (PIRELY/xxx/20xx) tai verkonhaltija, tienumero ja kunta.

Poikkeuslupa- ja liittymähakemus pumppaamolle

Maantien suoja-alue on tiealueen ulkopuolella oleva alue, joka ulottuu normaalisti 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on kielletty (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 - 48 §). Kiellosta voi hakea poikkeuslupaa. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeuslupaa haetaan.

Poikkeuslupaa voidaan hakea sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee hakea myös liittymälupaa tai käyttötarkoituksen muutosta olemassa olevalle liittymälle. Tällöin sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa kunkin lupatyypin edellyttämät liitteet. Mahdolliset poikkeusluvat ja liittymäluvat käsitellään erikseen sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Jokaisesta pumppaamosta ja liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu.

Hulevesien johtaminen maantien sivuojaan

Hulevesien (mukaan lukien jäte- ja ylivuotovedet) johtaminen maantien sivuojaan edellyttää hakijalta alueellisen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen (L-vastuualue) lausuntoa. ELY-keskus suhtautuu pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien sekä puhdistettujen ja puhdistamattomien jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan sekä asemakaava-alueilla että asemakaava-alueiden ulkopuolella. Lausunnossa ohjeistetaan asiakasta tarvittaessa pyytämään kunnan ympäristöviranomaisen päätös johtaa kyseisiä vesiä naapurikiinteistölle.

Kunnan mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen tulee lisäksi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksen sijoitus- tai työlupa. Hakemuksen liitteenä tulee olla kunnan/kaupungin päätös hulevesien johtamisesta sekä hulevesisuunnitelma ja selvitys ojan kapasiteetista vesien johtamiseksi sekä ELY-keskuksen lausunto. 

Asemakaava-alueella kunnan tulisi ensisijaisesti järjestää alueensa kunnallistekniikka ja siihen liittyvät puhdistettujen jätevesien ja hulevesien johtaminen hulevesiverkostoon.

Lähetä hakemus

Käytämme sähköistä hakemuslomaketta, jossa voi olla liitteitä enintään 50 Mt. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Perinteisen hakemuslomakkeen voi lähettää

 • sähköisesti: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (enintään 10 Mt)
 • tai postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, Vesihuoltoluvat  PL 297, 33101 Tampere


Toimita hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella työ tehdään.

Sijoituslupapäätös on voimassa kaksi vuotta lupapäätöksen päivämäärästä. Työt on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä.

Käsittelyaika
Käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

Maksut
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42§:n mukaisesta luvasta sijoittaa tiealueelle vesi- ja viemärijohtoja peritään valtion maksuasetuksen 2018 mukaan maksu seuraavasti.

 • yksi vesihuoltoputken alitus, jos sitä haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous)  200 euroa.
 • alle 500 metrin matkalla ja/tai 0-3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410 euroa.
 • alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1300 euroa.
 • yli 5000 metrin matkalla ja enintään 50 000 metrin matkalla ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta  2400 euroa.

Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta.

Kielteisistä päätöksistä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa.

Sijoituslupamenettelyssä sovellettavat määräykset ja ohjeet

Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) asettaa johtojen ja rakenteiden sijoittamiseen liittyviä ehtoja:

Ajantasainen lainsäädäntö: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Finlex.fi)

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).