Valtatien 9 parantamistoimet välillä Turku-Humppila vuosina 2017-2019

Valtatie 9 (E63) on yksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisia keskuksia yhdistävistä poikittaisyhteyksistä ja on osa EU:n määrittelemää TEN-T kattavan verkon yhteyttä Turusta Niiralaan. Valtatie 9 on Itä- ja Keski-Suomen yhteys keskeisiin Länsi-Suomen vientisatamiin ja sillä on erityistä merkitystä puu-, paperi- ja elintarviketeollisuudelle sekä matkailulle. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi tiheässä olevien liittymien ja ohitusmahdollisuuksien puutteen vuoksi. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 hankkeen toteuttamiseen 6,4 M€, jolla toteutetaan 6 liittymän porrastusta sekä Loimaan eritasoliittymän parannus. Lisäksi ysitiellä tehdään päällystystöitä ja sillankorjauksia v. 2017.

Turun lähellä tie on vilkas työmatkaliikenteen reitti, jota käyttää päivittäin yli 19 000 autoa. Yhteysvälillä kulkee pienimmilläänkin 4 600 autoa päivässä.

Tien ensisijainen ongelma on vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Vuosittain tapahtuu noin 25 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuolee noin 4 ja loukkaantuu noin 30 ihmistä. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle.
 

 

Valtatien sujuvuuden ja liittymien turvallisuuden parantaminen liittymiä porrastamalla

Valtatie 9 on vilkas mutta vanheneva päätie. Vilkkaiden ja vanhenevien kaksikaistaisten pääteiden tasoparannukselle on selkeä tarve. Pääteiden ensisijainen tehtävä on välittää pitkämatkaista liikennettä sujuvasti ja turvallisesti. Tavoitetilassa päätien tulee palvella paikallista liikennettä niin, ettei sen kaukoliikennettä palveleva tehtävä häiriinny.

Pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen tarpeet risteävät - sanamukaisesti - teiden liittymissä. Erityisen vaarallisiksi ovat osoittautuneet nelihaaraliittymät, joissa pääsuunnan ajonopeudet ovat korkeita ja liittyvien teiden liikennemäärät suuria. Kustannustehokkaaksi ratkaisuksi on osoittautunut nelihaaraliittymän jako kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Nelihaaraliittymän onnettomuusaste on selvästi suurempi kuin kahden kolmihaaraliittymän yhteensä.

Nelihaaraliittymää porrastettaessa toinen liittyvä maantien haara pyritään säilyttämään nykyisellä paikallaan ja toista haaraa siirretään rakentamalla joitain satoja metrejä uutta tietä. Syrjään jäävä tiepenger lakkaa maantienä ja puretaan, jollei sitä tarvita yksityistieksi muutettuna palvelemaan olemassa olevaa maankäyttöä. Monessa tapauksessa on kuitenkin osoittautunut välttämättömäksi siirtää molempia liittymänhaaroja sen suuntauksen parantamiseksi tai koska läheinen silta asettaa omat vaatimuksensa päätien geometrialle. Tällainen on muun muassa rakennettavan väistötilan leveyden muutosmatkan minimiarvo.

Porrastettavat liittymät ovat Säästökallion ja Kuuskosken liittymät Aurassa, Kyrön liittymä Pöytyällä sekä Karhulan, Paunan ja Koskenrannan liittymät Loimaalla. Liittymäporrastukset toteutetaan yhdessä urakassa. Rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2017 aikana mutta osa viimeistely- ja vanhojen tierakenteiden purkutöistä toteutettaneen keväällä 2018.

Hankkeen yhteydessä pilotoidaan Google+ palvelun käyttöä tiedonvaihdossa ja kanssakäymisessä. Yhteisöön voi hakea liittymistä linkin takaa löytyvältä sivulta.

Loimaan eritasoliittymän parantaminen ja Lammenpuiston alikulku

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria on tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi.

Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisevat nykyisin valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien 9 alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä.Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien 9 yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennettaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien 9 turvallisuuden parantamista.

Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lamminpuiston alikulun tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Hankkeen parantamistyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2018 ja työt valmistuvat vuoden 2019 aikana. Loimaan eritasoliittymä (vt 9/mt 213) uusitaan ja järjestelyitä parannetaan perusväylänpidon lisärahoituksella. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 5 M€ ja Loimaan kaupunki osallistuu kustannuksiin.

Kurkelan risteyssillan uusiminen maantiellä 204 Liedossa

Kurkelan risteyssilta maantiellä 204 Liedossa uusitaan huonon kunnon vuoksi. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle. Sillan alittavaan valtatien 9 liikenteeseen tehdään sillan rakennustyön ajaksi väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2017 ja työt valmistuvat loppusyksyllä 2017.

Niinijoen sillan korjaus valtatiellä 9 Loimaan Mellilässä

Niinijoen silta valtatiellä 9 Loimaalla peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi. Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

Päällystystyöt ysitiellä v. 2017

Ysitietä päällystetään uudelleen alkukesällä 2017 välillä Kärsämäki – Liedon asema. Päällystystyömaa ulottuu siis Kurkelan siltatyömaalle saakka. Sillan kohdalta moottoritie päällystetään uudelleen siltatöiden valmistuttua syksyllä 2017, mikäli syksyn sääolot sallivat päällystystöiden tekemisen. Lisäksi ysitietä päällystetään uudelleen yhteensä n. 15 km matkalta välillä Aura-Mellilä. Tie on urautunut ja päällysteessä on osittain vaurioita tällä tiejaksolla.  

Riista-aitojen rakentaminen välille Niinijoki – Koenjoki

Tiesuunnitelma on valmistumassa ja lähetetään hyväksyttäksi Liikennevirastoon. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018. Ensimmäisenä toteutusvaiheena kunnostetaan Loimaalla vanha olemassaoleva riista-aita. Hankkeessa rakennetaan Loimaalle uutta riista-aitaa noin kahdeksan kilometrin matkalle hirvieläinten kulkureittien kohdille valtatien metsäisille osuuksille. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa. Ihmisten kannalta riista-aitojen rakentamisella ei ole merkittäviä paikallisiakaan haittavaikutuksia elinolosuhteisiin ja liikkumiseen.

Riista-aitojen hyöty-kustannussuhde on valtatiellä 9 hyvin korkea, sillä hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu tiellä paljon. Riista-aita maksaakin itsensä takaisin 1,5 vuodessa säästyneinä onnettomuuskustannuksina.

Lisätietoja ysitien liittymänparantamisista: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

Lisätietoja Loimaan eritasoliittymästä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Timo Bäcklund, p. 02950 22782

Lisätietoja siltatöistä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 02950 2283

Lisätietoja päällystystöistä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapidon asiantuntija Jukka Heikkilä, p. 02950 22788

Lisätietoja riista-aidoista: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, 02950 22796

Päivitetty