Valtatien 8 parantaminen Luostarinkylän kohdalla Raumalla

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman valtatien 8 parantamiseksi Luostarinkylän kohdalla Raumalla. Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen kehittämiseen. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa sekä valtatien 8 että muun rata-, tie- ja katuverkon liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta. Tiesuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2014. Hanke toteutetaan Rauman seudun äkillistä rakennemuutosta tukevana hankkeena. Rakennustyöt alkoivat kesäkuun alussa, ja niiden on määrä olla valmiina lokakuussa 2016.
 

     

Tiesuunnitelma sijoittuu Raumalla Pohjoiskehän ja Koillisväylän kohdalle Luostarinkylän alueelle, joka sijaitsee noin 4 km Rauman keskustasta pohjoiseen kahden ohituskaistajakson välialueella. Valtatielle 8 on tarkoitus rakentaa eritasoliittymä, joka tulee palvelemaan alueelle kehittyvän teollisuus- ja logistiikka-alueen liikennettä.

Kartta suunnittelualueesta vasemmalla.

Tiesuunnitelma on valmistunut

Hankkeen tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2014 ja se lähetettiin maantielainmukaiseen käsittelyyn. Suunnitelma asetettiin nähtäville heinäkuussa 2014 Rauman kaupungin palvelupisteeseen. Tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikennevirasto teki tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelma tarkentui yleisötilaisuuksien jälkeen

Hankkeen tiesuunnitelmavaihtoehtoja esiteltiin yleisötilaisuuksissa. Tilaisuuksissa saadut palautteet on otettu huomioon suunnitelman laatimisessa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Hankkeella on tiukka kustannuskehys, joten saatuja ehdotuksia on jouduttu puntaroimaan tarkasti kustannus-hyöty -näkökulmasta.
 

      

Suositeltavana vaihtoehtona esitetty eritasoliittymän sijaintipaikka sai kannatusta yleisötilaisuudessa ja ratkaisu on valittu lopulliseen tiesuunnitelmaan. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös keskikaiteen rakentaminen valtatielle nykyisten ohituskaistojen väliselle alueelle, jolloin riski joutua kohtaamisonnettomuuteen vähenee. Yleisötilaisuudessa kannatettiin uuden rinnakkaisen tieyhteyden rakentamista valtatien 8 pohjoispuolelle. Tiesuunnitelmaan sisältyykin Impivaaran uusi yhteys.

Kuva vasemmalla. Suunnitelmaluonnos


Suunnitelman yhteydessä katkaistaan valtatieltä Äyhöntien ja Tiilivuorentien liittymät. Liittymään on suunniteltu kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Suunnitelmaan sisältyy myös muita kevyttä liikennettä parantavia toimenpiteitä (yllä olevassa suunnitelmaluonnoksessa punaisella olevat viivat). Suunnitelmassa esitetään myös tarvittavat melusuojaukset.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa liikennevirasto. Liikennevirasto teetti rakennussuunnitelman ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät kesäkuun alussa. Niiden on määrä olla valmiina lokakuussa 2016.

Voit seurata hankkeen toteutusta Liikenneviraston hankesivuilta, jossa se on osana Vt 8 Turku-Pori -hanketta nimellä Luostarinkylän kohta

Lisätietoja tiesuunnitelmasta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, suunnittelupäällikkö Antti Kärki, p. 0295 022 802

Lisätietoja hankkeen toteutuksesta: Liikennevirasto, projektipäällikkö Kari Partiainen, p. 029 534 3580

 

Päivitetty

oikopolut

Hankkeen toteutus

Tietoa hankkeen suunnitteluvaiheesta